Category: Levelezés

A Periszkóp mint “közösségi rádió” bejelentése a Médiatanácsnál

egy igen hosszú levél: (pdf formában is feltettem)

Címzett: NMHH Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály

1525 Bp. Pf. 75.

ügyiratszám: 15611-3/2011. számú levél

Tisztelt Médiatanács!

Közösségi rádiós bejelentésünk kapcsán hiánypótlásra kérték fel egyesületünket.  Köszönöm, hogy levelüket elektronikusan is újraküldték.

Az alábbiak szerint rendelkezésükre bocsátom a hiánypótlást, azonban előtte hadd jegyezzek meg néhány dolgot.

1. a közösségi rádió nem azonos a közszolgálati rádióval, sőt, elveiben gyökeresen ellentmondanak egymásnak. A közösségi rádió ismeri, formálja közönségét és hagyja magát formálni a közönség visszajelzései által. A közszolgálati nagyobb formátumú műsorszóró, a közösségi rádiónál megfigyelhető folyamatok nem a hallgatóktól, hanem a vezetőségtől érkeznek. Mindezek alapján erőltetettnek tartom az Mttv. azon értelmezését, amely a legkisebb formátumú közösségi rádiótól is egy országos tartalomszolgáltató kapacitását várja el. Tudom, hogy a szabályozás és az értemezés célja egyaránt, hogy ezen kicsiny közösségeket eltiporja, de biztos vagyok benne, hogy rajtunk kívül még sokan nem hagyják magukat, ráadásul ezek a folyamatok megerősítik őket, tehát visszájára fordítják törekvéseiket.

2. a fentiek alapján, minthogy közszolgálati funkciót vár el a Médiatanács a közösségi rádióktól, feltételezhetjük, hogy egyfajta partneri viszonyt posztulál hatóság és médiaszolgáltató között. Ezek fényében nem értem, miért szükséges az úr-szolga viszonyra jellemző retorika bevezetése leveleikben, hasonló fordulatokkal mint “felszólítom”, valamint a nem létező jogorvoslatra történő figyelmeztetés. Tisztelt Médiatanács, jelenleg abban a helyzetben vagyunk, hogy mi, civilek, a saját pénzünkből fizetett műsorszórót fenntartva, a saját szabadidőnket feláldozva átveszünk bizonyos olyan feladatokat, melyeket Önöknek kellene teljesíteniük, amennyiben demokratikus és sokszínű médiaszolgáltatásra törekednének. Mindezzel nemcsak saját magánéletünket, hanem politikai függetlenségünket is kockáztatjuk egy politikailag kiegyensúlyozatlan hatóssággal folytatott diskurzusban. Tehát ebben a helyzetben kérem Önöket, hogy mellőzzék a hasonló retorikát, hiszen ennek fordított irányban kéne teljesülnie, viszont mi vagyunk olyan jóhiszeműek, hogy ezzel a módszerrel nem élünk.

*

A hiánypótlási kérvényben megfogalmazottakra a következőket válaszolom.

1.

“Fentiekre tekintettel felszólítom, hogy a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően nyilatkozzon, hogy az Mttv. 83. § (1) bekezdése szerint közszolgálati céloknak megfelelőként megjelölt műsorszámokban pontosan hány perc, és így hány százalék a közszolgálatiságnak megfelelő tartalom, és annak aránya, illetve ezen műsorszámok az Mttv. 83. § (1) bekezdése mely pontjának és milyen indokok alapján feleltethetőek meg.”

Az érintett válaszokat a kérvényhez csatolt “műsorszolgáltatási szabályzat” preambuluma tartalmazza, melyet ezúton idézek:

a. Tevékenységünk célja

A Periszkóp Rádió megalakulásától fogva közösségi adóként működött, és ezután is közösségi adóként kíván működni, Változatlanul – hazai viszonylatban – különös hangsúlyt fektetünk a kortárs művészet (elsősorban zeneművészet, majd irodalom, dráma és színház) és a kísérleti valamint underground művészeti és közösségi formák értékeinek közvetítésére szóban és hallható formában; emellett törekszünk arra, hogy a vételkörzetben történő kulturális események híreit archiváljuk, közvetítsük.

A műsorszerkezet kialakítása során a különféle rétegzenei irányzatokat úgy kívántuk rendezni, hogy azok ne egymás mellett monolitként álljanak, hanem egymással keveredjenek. Ez szintén azon célt szolgálja, hogy a zenei perifériák ne elhatárolódjanak egymástól és a főáramtól (mainstream), hanem integráns egységet képezzenek.

A Rádió által felvállalt cél elérését több módon is megkíséreljük, ezek relevancia sorrendben következnek: 1) a kevéssé propagált, kísérleti zenei formák népszerűsítése az alkotások szubjektív ill. tematikus rendbe helyezésével, 2) ezen zenei irányzatokhoz kapcsolódó egyes alkotók munkásságának ismertetése rendszerezetten, 3) az irányzatok hátterének bemutatása szóbeli és zenei úton. Ezeknek megfelelően műsoraink stílusok köré szerveződnek, melyek a független zene egy-egy részterületét lefedve kísérlik meg a minél teljesebb és értékekre egyaránt nyitott szerkezet bemutatását. Az egyes műsorok szerkezete is ennek megfelelően alakul: a blokkokat szöveges bevezető nyitja, ill. alkalmanként az elhangzott felvételek ismertetése, kapcsolódó vetélkedő szakítja meg. Ehhez igazodik, hogy weblapunkon (jelenleg a www.periszkopradio.hu) a műsorok mellett az elhangzott hangfelvételek paraméterei is olvashatók.

Külön kategóriát képez az Egyesület cél szerinti tevékenysége: a fiatal alkotók kiadatlan felvételeinek bemutatása és népszerűsítése, valamint a fenti formákhoz kötődő oktatás. Ennek keretei között hallgatóink műhelymunkák, viták és előadások során, vagyis személyes jelenlét által sajátítanak el bizonyos készségeket. A Rádió műsorain keresztül ebben is szerepet vállalna, még ha csökkentett arányban is: vállalkozunk a munka nyilvánosságra hozatalában akár

b. A felvállalt kulturális területek, témák

a) kortárs zene (20-21. század hangszeres, elektronikus zene stb.)

b) kísérleti zene (szabadimprovizáció, experimentális zene, hangművészet, kollázs, képzőművészeti vonatkozások stb.)

c) rétegzenei irányzatok (hardcore metal, thrash, noise, punk, zaj, avantgárd, elektronikus tánczene, hip-hop stb.)

d) Magyarországyon nem propagált zenei irányzatok (etnikai kisebbségek zenéje, a világ országainak sajátos kultúrája stb.)

e) társművészeti irányzatok (hangjáték, performansz, performatív művészetek stb.)

f) valamint mindezen fentiek ütköztetése a jelenkori magyar tömegmédiában megjelenő zenei alkotásokkal, zenei giccsekkel, popzenei törekvésekkel

c. A közszolgálati médiaszolgáltatás felvállalt céljai

a) a társadalmi és kulturális értelemben átfogó médiaszolgáltatás nyújtása, amely a lehetõ legtöbb társadalmi réteghez és kulturálisan elkülönülõ csoporthoz, illetve egyénhez kíván szólni,

b) a nemzeti, a közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása, gazdagítása,

c) a nemzeti összetartozás és a társadalmi integráció elõsegítése, illetve megerõsítése, valamint a házasság intézményének és a család értékének tiszteletben tartása,

d) az alkotmányos jogoknak, az alkotmányos rend alapértékeinek és a demokratikus társadalmi rend szabályainak megismertetése, támogatása,

e) nemzeti és etnikai kisebbségek, vallási közösségek valamint egyéb közösségek médiával szemben támasztott igényeinek kielégítése, kultúrájának bemutatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének ápolása,

f) a határon túli magyarság kulturális igényeinek szolgálata, nemzeti önazonosságuk és anyanyelvük megõrzésének elõsegítése, az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk lehetõvé tétele,

g) Magyarország, illetve a Kárpát-medence különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatása,

h) Magyarország és a magyar kultúra, illetve a Magyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának bemutatása Európa és a világ számára,

i) az egyes eltérõ vélemények ütköztetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való hozzájárulás,

j) sokszínû, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató mûsorok közzététele, színvonalas szórakoztatás, nagy érdeklõdést kiváltó mûsorszámok bemutatása,

k) a mûsorfolyam minden elemében minõségi mûsorkészítés megvalósulása, a médiapiaci versenyben való ésszerû és indokolt részvétel.

d. különösen magunkénak érezzük ezáltal:

a) a médiaszakmai innovációt, a szakmai színvonal folyamatos emelését, a magas etikai mérce alkalmazását a médiaszolgáltatásban,

b) az új technológiák és mûsorterjesztési módok bátor alkalmazására, kiemelt szerep vállalására az új digitális és internetes médiaszolgáltatások feltérképezésében és közérdeket szolgáló kihasználásában,

e. A kiszolgálni kívánt közösség bemutatása

Pécs sokszínű kultúraközpontú város. Egyetemi jellege folyamatos megújulást ígér, az általa őrzött hagyományok pedig mindezen eszméket ellensúlyozzák. Egy ilyen környezetben kiemelt szerepe van a zenei kultúra ápolásának, fejlesztésének. Ha jelenleg bekapcsoljuk Pécs valamely szegletében a rádiót, hosszú távon csak valamely átsugárzó horvát műsorszóró hallgatását lehet tartalmas időtöltésnek nevezni. A Periszkóp Rádió célja sosem volt az, hogy mindenki zenei tudatát átformálja, azonban azokét mindenképp, akik erre nyitottak. Megcélzott közegünk ezért Pécs városának kulturális értékekre nyitott lakossága és látogatói, különös tekintettel a fiatal korosztályra, beleértve a középiskolás és egyetemista réteget.

f. A kiszolgálni kívánt közösségnek szóló műsorszámok időbeli elosztása

A teljes műsorfolyamot a kiszolgálni kívánt közösségnek ajánljuk.

Kérvényük továbbá kitér arra is, hogy:

“A Médiatanács a műsorterv vizsgálata során megállapította, hogy az egyes műsorszámok részletes ismertetésének hiányában kérdéses, hogy azok megfelelnek e az Mttv. 83. § (1) bekezdésében rögzített céloknak.”

Megállapításuk nyomán nem tudom pontosan, milyen módon lehet ismertetni egy zenei válogatást, azon túl, hogy elmondom, milyen zenét tartalmaz. De kérésüknek megfelelően ezt örömmel megteszem, és részletesen küldöm egy heti, a műsorrendnek megfelelő játszási listánkat a 2011. augusztus 8-14-i időszakra vonatkozólag:

hétfői nap:

2011 – 8 – 8 0 ora 5 perc 59 sec –  4 – Since feeling is first

2011 – 8 – 8 0 ora 10 perc 59 sec — People Like Us & Ergo Phizmiz – Sad Waltz Because His Dog Died

2011 – 8 – 8 0 ora 15 perc 49 sec — Mark Waterman – Sanctuary

2011 – 8 – 8 0 ora 21 perc 49 sec — kovi-peri szignŠl megismeritek

2011 – 8 – 8 0 ora 28 perc 49 sec — OVe-NaXx – Tasmanianmania

2011 – 8 – 8 0 ora 29 perc 49 sec — People Like Us & Ergo Phizmiz – Fat Henry’s Mambo

2011 – 8 – 8 0 ora 33 perc 19 sec — Andrew Phillips – We three kings

2011 – 8 – 8 0 ora 37 perc 9 sec — People Like Us & Jet Black Hair People & Wobbly – nine

2011 – 8 – 8 0 ora 38 perc 59 sec — People Like Us & Ergo Phizmiz – Tango and Leer

2011 – 8 – 8 0 ora 42 perc 49 sec — Maps and Diagrams – Fungal Hyphae

2011 – 8 – 8 0 ora 47 perc 19 sec — OVe-NaXx – Space is the Dancehall

2011 – 8 – 8 0 ora 51 perc 9 sec — Connie Dover – Ubi caritas

2011 – 8 – 8 0 ora 55 perc 59 sec — Aes Dana – AdonaÔ

2011 – 8 – 8 1 ora 4 perc 59 sec — Allok Soft – EbredjEl oreg

2011 – 8 – 8 1 ora 5 perc 9 sec — James Joyce – Part 2 Episode 15aq

2011 – 8 – 8 1 ora 9 perc 29 sec — EsterhŠzy Pťter – 24.000 mŻsor

2011 – 8 – 8 1 ora 14 perc 19 sec — kurt vonnegut-geszti peter – gyerekkoromban en voltam a legkisebb

2011 – 8 – 8 1 ora 19 perc 29 sec — EsterhŠzy Pťter – 27.000 lŠtogatŠs

2011 – 8 – 8 1 ora 24 perc 59 sec — Brecht Bertold: KurŠzsi mama ťs gyermekei

2011 – 8 – 8 1 ora 43 perc 39 sec — Arany JŠnos: A Toldi-trilůgia

2011 – 8 – 8 2 ora 36 perc 9 sec — James Joyce – Part 2 Episode 11p

2011 – 8 – 8 2 ora 40 perc 9 sec — James Joyce – Part 2 Episode 15az

2011 – 8 – 8 2 ora 46 perc 39 sec — Egy-kettű-hŠrom

2011 – 8 – 8 4 ora 8 perc 39 sec — Billie Holiday – I Cried For You

2011 – 8 – 8 4 ora 11 perc 59 sec — Doris – Flowers in the Morning

2011 – 8 – 8 4 ora 15 perc 9 sec — Billie Holiday – You Better Go Now

2011 – 8 – 8 4 ora 17 perc 59 sec — Zarah Leander – Jede Nacht ein neues GlŁck

2011 – 8 – 8 4 ora 20 perc 29 sec — Billie Holiday – Autumn Is New York – Rare Take -78

2011 – 8 – 8 4 ora 24 perc 19 sec — billie holiday – strange fruit

2011 – 8 – 8 4 ora 27 perc 29 sec — Billie Holiday – Norman Granz Annoucement

2011 – 8 – 8 4 ora 29 perc 49 sec — France Gall – Chanson Indienne

2011 – 8 – 8 4 ora 32 perc 29 sec — Billie Holiday – Discussion

2011 – 8 – 8 4 ora 36 perc 29 sec — Billie Holiday – Cone With The Wind

2011 – 8 – 8 4 ora 38 perc 9 sec — PERISZIGNŃL – kovi – zene vagy sem

2011 – 8 – 8 4 ora 40 perc 49 sec — Bessie Smith – Young Woman’s Blues

2011 – 8 – 8 4 ora 43 perc 59 sec — Billie Holiday – Discussion

2011 – 8 – 8 4 ora 46 perc 19 sec — billie holiday – i love you porgy

2011 – 8 – 8 4 ora 48 perc 49 sec — billie holiday – lady sings the blues

2011 – 8 – 8 4 ora 52 perc 29 sec — Billie Holiday – Discussion I Don’t Want To Cry Any More

2011 – 8 – 8 4 ora 58 perc 9 sec — Doris – Wouldn’t That Be Groovy

2011 – 8 – 8 5 ora 0 perc 59 sec — periszignŠl 27 – huzogatůs cidris

2011 – 8 – 8 5 ora 1 perc 9 sec — Doris – What a Lovely Way

2011 – 8 – 8 5 ora 5 perc 9 sec — Doris – Don’t

2011 – 8 – 8 5 ora 8 perc 19 sec — periszignŠl-eraz – 14 – pitchy

2011 – 8 – 8 5 ora 12 perc 39 sec — Inflight Entertainment – 12 – Brigitte Bardot – Tu Veux Tu Veux Pas

2011 – 8 – 8 5 ora 15 perc 19 sec — Edith Piaf – Mon Dieu

2011 – 8 – 8 5 ora 18 perc 39 sec — pop ŗ paris – brigitte bardot – le diable est anglais

2011 – 8 – 8 5 ora 21 perc 19 sec — France Gall – Ali Baba und die 40 Ršuber

2011 – 8 – 8 5 ora 24 perc 19 sec — Psota Iren – Ket kicsi kecske

2011 – 8 – 8 5 ora 27 perc 9 sec — Bessie Smith – Nobody Knows You When You’re Down and Out

2011 – 8 – 8 5 ora 29 perc 59 sec — Billie Holiday – East Of The Sun

2011 – 8 – 8 5 ora 32 perc 59 sec — Raritšten Disc 34 – 26 – France Gall – Haifischba

2011 – 8 – 8 5 ora 35 perc 29 sec — Edith Piaf – Polichinelle

2011 – 8 – 8 5 ora 38 perc 39 sec — Billie Holiday – It’s Too Hot For Words

2011 – 8 – 8 5 ora 39 perc 29 sec — Edith Piaf – T’es Beau Tu Sais

2011 – 8 – 8 5 ora 43 perc 29 sec — Billie Holiday – Blue Moon

2011 – 8 – 8 5 ora 45 perc 39 sec — Bessie Smith – St. Louis Blues

2011 – 8 – 8 5 ora 48 perc 49 sec — Billie Holiday – Jeepers Creepers

2011 – 8 – 8 5 ora 49 perc 39 sec — Billie Holiday – Billie’s Blues (Aka I Love My Man)

2011 – 8 – 8 6 ora 1 perc 19 sec — Keiji Haino & Tatsuya Yoshida – Ddbjifpgorkh

2011 – 8 – 8 6 ora 3 perc 19 sec — Ruins – Messiaen

2011 – 8 – 8 6 ora 5 perc 39 sec — Ruins – Guamallapish

2011 – 8 – 8 6 ora 9 perc 59 sec — Ruins – Bupphairodazz

2011 – 8 – 8 6 ora 13 perc 49 sec — Keiji Haino & Tatsuya Yoshida – Fiuijkdfgpokwom

2011 – 8 – 8 6 ora 17 perc 9 sec — Ruins – Nivaftopoftz

2011 – 8 – 8 6 ora 18 perc 29 sec — Ruins – Zurna Taksim

2011 – 8 – 8 6 ora 19 perc 9 sec — Keiji Haino & Tatsuya Yoshida – Utygghjgpoidpswb

2011 – 8 – 8 6 ora 21 perc 9 sec — Ruins – Jarregoh

2011 – 8 – 8 6 ora 27 perc 29 sec — Ruins – Jallamjikko

2011 – 8 – 8 6 ora 28 perc 49 sec — Ruins – Gharaviss Perrdoh

2011 – 8 – 8 6 ora 31 perc 29 sec — Ruins – Graviyaunosch

2011 – 8 – 8 6 ora 37 perc 49 sec — Ruins – Mennevuogth

2011 – 8 – 8 6 ora 41 perc 59 sec — Ruins – Comme A La Radio

2011 – 8 – 8 6 ora 42 perc 39 sec — periszignŠl – 23 – eraz bugybori

2011 – 8 – 8 6 ora 51 perc 39 sec — periszignŠl-eraz – 11 – hetyke

2011 – 8 – 8 6 ora 57 perc 19 sec — Ruins – Mahavishnu Orchestra Medley

2011 – 8 – 8 6 ora 59 perc 29 sec — Ruins – Classical Music Medley

2011 – 8 – 8 7 ora 0 perc 39 sec — hetfo-delelott

2011 – 8 – 8 7 ora 1 perc 49 sec — PERISZIGNŃL – minků feri 1

2011 – 8 – 8 7 ora 2 perc 9 sec — James Joyce – Part 2 Episode 11aa

2011 – 8 – 8 7 ora 7 perc 49 sec — Puskin: Anyegin

2011 – 8 – 8 7 ora 46 perc 29 sec — A cs†sz†r £j ruh†ja

2011 – 8 – 8 7 ora 55 perc 49 sec — Vesrchiedene – Track 7

2011 – 8 – 8 7 ora 56 perc 49 sec — James Joyce – Part 2 Episode 4d

2011 – 8 – 8 8 ora 0 perc 29 sec — kovi-peri szignŠl megismeritek

2011 – 8 – 8 8 ora 52 perc 9 sec — Arany JŠnos: A Toldi-trilůgia

2011 – 8 – 8 9 ora 2 perc 19 sec — anal signal

2011 – 8 – 8 9 ora 7 perc 29 sec — hiperkarma – lidocain

2011 – 8 – 8 9 ora 12 perc 59 sec — kovi-konferŠl

2011 – 8 – 8 9 ora 13 perc 19 sec — Korai ÷rŲm – 5.000 SzŠm

2011 – 8 – 8 9 ora 14 perc 39 sec — 12A. E. BizottsŠg – Arckťprezsim

2011 – 8 – 8 9 ora 17 perc 29 sec — Kiss Erzsi – Kum De Kum

2011 – 8 – 8 9 ora 21 perc 29 sec — Neurotic – Idűt tŲltŲk…

2011 – 8 – 8 9 ora 25 perc 9 sec — periszignŠl-eraz – 13 – zuhanůs

2011 – 8 – 8 9 ora 29 perc 9 sec — Kontroll Csoport – Egy kis piros bombŠzů

2011 – 8 – 8 9 ora 33 perc 59 sec — Track 4

2011 – 8 – 8 9 ora 37 perc 19 sec — <Unknown> – Track 12

2011 – 8 – 8 9 ora 39 perc 59 sec — periszignŠl – 22 – death metŠl wurlizer

2011 – 8 – 8 9 ora 40 perc 9 sec — Erůziů – Szabadon 2

2011 – 8 – 8 9 ora 44 perc 9 sec — Kispal es a Borz – Kolagep

2011 – 8 – 8 9 ora 48 perc 19 sec — colorStar – Light up the Stars

2011 – 8 – 8 9 ora 54 perc 9 sec — nyers – leragadok

2011 – 8 – 8 9 ora 58 perc 39 sec –  17 Heringesdobozikťk

2011 – 8 – 8 10 ora 2 perc 29 sec — Tudosok – Sade Skodaja

2011 – 8 – 8 10 ora 11 perc 49 sec — KalŠka – …n kťtkedŲ magyar lelkem

2011 – 8 – 8 10 ora 13 perc 19 sec — BundŠs kinyir

2011 – 8 – 8 10 ora 16 perc 59 sec — Sub Bass Monster – Add a kezed

2011 – 8 – 8 10 ora 20 perc 49 sec — Voga-Turnovszky – HŁ de kinos

2011 – 8 – 8 10 ora 23 perc 49 sec — Nyers – Teszler Eszter

2011 – 8 – 8 10 ora 24 perc 39 sec — Colorstar – Petite Adele

2011 – 8 – 8 10 ora 31 perc 39 sec — Korai Orom – Unflyable Mix

2011 – 8 – 8 10 ora 37 perc 29 sec — PŠl Utcai Fiķk – Csak ķgy csinŠl

2011 – 8 – 8 10 ora 42 perc 29 sec — SziŠmi – au hasard Balthasar

2011 – 8 – 8 10 ora 43 perc 59 sec –  2 Gyerunk edes

2011 – 8 – 8 10 ora 47 perc 49 sec — Kontroll Csoport – HalŠlos Szerelem

2011 – 8 – 8 10 ora 50 perc 29 sec — Europa Kiado – Rendorlany

2011 – 8 – 8 10 ora 53 perc 9 sec –  9 – Jo veled

2011 – 8 – 8 10 ora 57 perc 19 sec — Spiritus Noister – Vertikalis verzio ~ A merulo beka

2011 – 8 – 8 11 ora 0 perc 59 sec — uveg-suttogo

2011 – 8 – 8 11 ora 1 perc 39 sec — Neptune – Black Tide

2011 – 8 – 8 11 ora 5 perc 59 sec — Les Claypool – Of Whales And Woe

2011 – 8 – 8 11 ora 8 perc 59 sec — peri – ana-mŠvszignŠl 2b

2011 – 8 – 8 11 ora 9 perc 9 sec — peri-peri szignŠl 2

2011 – 8 – 8 11 ora 10 perc 49 sec — periszignŠl-eraz – 32 – mucsai segglyuk

2011 – 8 – 8 11 ora 11 perc 9 sec — FantŰmas – Book 1: Page 28 [20 Frames]

2011 – 8 – 8 11 ora 12 perc 39 sec –  10 Dead Goon

2011 – 8 – 8 11 ora 22 perc 49 sec — This Heat – Water

2011 – 8 – 8 11 ora 25 perc 59 sec — periszignŠl – 21 – Comical Metal Gong

2011 – 8 – 8 11 ora 26 perc 9 sec — fantŰmas – 4-20-05

2011 – 8 – 8 11 ora 27 perc 49 sec — Magma – Kohntarkosz (Part Two)

2011 – 8 – 8 11 ora 33 perc 19 sec — Les Claypool & the Holy Mackerel – Running the Gauntlet

2011 – 8 – 8 11 ora 34 perc 59 sec — Simple Minds – Theme For Great Cities

2011 – 8 – 8 11 ora 40 perc 49 sec — The Residents – We Stole This Riff

2011 – 8 – 8 11 ora 42 perc 49 sec –  5 Egg

2011 – 8 – 8 11 ora 53 perc 29 sec — Ruins – Jarregoh

2011 – 8 – 8 11 ora 59 perc 49 sec — Primus – Mama Didn’t Raise No Fool

2011 – 8 – 8 12 ora 4 perc 59 sec — Hamza El Din – Shams Esh’shamusa

2011 – 8 – 8 12 ora 10 perc 19 sec — Various – Nimuze Tugweragwere

2011 – 8 – 8 12 ora 13 perc 39 sec — Various Artists – Conte Banda Gbambia Sur L’origine Des Xylophones

2011 – 8 – 8 12 ora 15 perc 59 sec — Dobet Gnahore – nadodo

2011 – 8 – 8 12 ora 19 perc 19 sec — Pygmies – Four Drum Signals

2011 – 8 – 8 12 ora 21 perc 59 sec — Abdoulaye Mbaye – Wollosondon

2011 – 8 – 8 12 ora 24 perc 59 sec — Various – Zigezikaragwe

2011 – 8 – 8 12 ora 27 perc 19 sec — Mamica – Nwomboko

2011 – 8 – 8 12 ora 30 perc 29 sec — Pygmies – Maria Chibu

2011 – 8 – 8 12 ora 33 perc 29 sec — Various Artists (Recorded By Hugh Tracey) – Dzoli

2011 – 8 – 8 12 ora 35 perc 19 sec — Pygmies – Luma Pipes with Drums

2011 – 8 – 8 12 ora 36 perc 49 sec — CD – 746454114-Track07-1

2011 – 8 – 8 12 ora 41 perc 19 sec — Super Rail Band – Mansa

2011 – 8 – 8 12 ora 47 perc 49 sec — Various – Ichirusha

2011 – 8 – 8 12 ora 50 perc 29 sec — Ngoma Dunduri – Tumkimiree Simba

2011 – 8 – 8 12 ora 53 perc 19 sec — Various – Ichimanura

2011 – 8 – 8 12 ora 55 perc 59 sec — Pygmies – Akakalu Babibi

2011 – 8 – 8 13 ora 0 perc 29 sec — kedd-delelott

2011 – 8 – 8 13 ora 1 perc 39 sec — The Specials – Pearl’s Cafe

2011 – 8 – 8 13 ora 4 perc 49 sec — The Heptones – Sufferers Time

2011 – 8 – 8 13 ora 8 perc 49 sec — Junior Murvin – Police And Thieves

2011 – 8 – 8 13 ora 12 perc 29 sec — artist – Track 9

2011 – 8 – 8 13 ora 15 perc 49 sec — Track No02

2011 – 8 – 8 13 ora 20 perc 39 sec — alpha & omega – dub magic – 5 – sacred realm

2011 – 8 – 8 13 ora 24 perc 59 sec — Patrice – 1st Cateract

2011 – 8 – 8 13 ora 25 perc 29 sec — The Specials – New Era

2011 – 8 – 8 13 ora 28 perc 19 sec — Damian Marley – All Night

2011 – 8 – 8 13 ora 31 perc 49 sec — alpha & omega – dub magic – 13 – seven seas

2011 – 8 – 8 13 ora 35 perc 19 sec — Track No05

2011 – 8 – 8 13 ora 38 perc 59 sec — Queen Ifrica – Queen Ifrica – Keep It To Yourself

2011 – 8 – 8 13 ora 42 perc 49 sec — Fantan Mojah – Hail the King

2011 – 8 – 8 13 ora 46 perc 29 sec –  5 Cley Hill

2011 – 8 – 8 13 ora 53 perc 59 sec — Bounty Killer – Gully Creature Riddim – Man A Bad Man

2011 – 8 – 8 13 ora 57 perc 58 sec — 10-damian ”jr. gong” marley – born to be wild

2011 – 8 – 8 14 ora 2 perc 8 sec — uveg-suttogo

2011 – 8 – 8 15 ora 3 perc 28 sec — Ferus Mustafov 2003 – Bugarska Cigancica

2011 – 8 – 8 15 ora 7 perc 8 sec –  14 Kulajukus

2011 – 8 – 8 15 ora 11 perc 8 sec — slantseto e na zaoda

2011 – 8 – 8 15 ora 13 perc 58 sec –  2 – nova (exploding star)

2011 – 8 – 8 15 ora 16 perc 28 sec — Billy May & His Orchestra – This Room Is My Castle Of

2011 – 8 – 8 15 ora 18 perc 48 sec — peri-szignŠl – 18b – Šlmos de felkorbŠcsolt

2011 – 8 – 8 15 ora 21 perc 38 sec — artist – 5 – the modern playing mate – day by day

2011 – 8 – 8 15 ora 25 perc 8 sec — Wamdue Project – King Of My Castle

2011 – 8 – 8 15 ora 29 perc 8 sec — Erykah Badu – On & On

2011 – 8 – 8 15 ora 32 perc 58 sec — Esquivel – April In Portugal

2011 – 8 – 8 15 ora 35 perc 18 sec — Mallet Men – 80 Drums Around – Dark Eyes – It Happened In

2011 – 8 – 8 15 ora 40 perc 18 sec — Spike Jones – Powerhouse [ ]

2011 – 8 – 8 15 ora 43 perc 48 sec — Peter Thomas – Meeting Palermo

2011 – 8 – 8 15 ora 46 perc 38 sec — Dickie Harrell – Drivin’ Around The Block

2011 – 8 – 8 15 ora 48 perc 48 sec — Coldcut – Peter In Space

2011 – 8 – 8 15 ora 55 perc 58 sec — 2econd Class Citizen – Listen The Night feat. Reindeer

2011 – 8 – 8 16 ora 1 perc 18 sec — various – james last & sein orchester – aquarius

2011 – 8 – 8 16 ora 4 perc 38 sec — Janko Nilovic & Dave Sucky – Middle Contest

2011 – 8 – 8 16 ora 6 perc 48 sec — Unknown Artist – Track 17

2011 – 8 – 8 16 ora 9 perc 48 sec — Martin Denny – Sukiyaki

2011 – 8 – 8 16 ora 12 perc 18 sec — Jackie Gleason – Tenderly

2011 – 8 – 8 16 ora 14 perc 58 sec –  9 barcarolle du jeudi

2011 – 8 – 8 16 ora 17 perc 8 sec — Nancy Wilson – A Lot Of Livin’ To Do

2011 – 8 – 8 16 ora 19 perc 18 sec — Billy May – Man With The Golden Arm

2011 – 8 – 8 16 ora 22 perc 8 sec — Gabor Szabo – I’ve just seen a face

2011 – 8 – 8 16 ora 26 perc 48 sec — Dinah Washington – Is You Is Or Is You Ain’t My Baby

2011 – 8 – 8 16 ora 30 perc 18 sec — The Bamboos – Keep Me In Mind (Flevans Remix)

2011 – 8 – 8 16 ora 34 perc 58 sec — Marc Mac – Tell Me Now (feat. Marvin)

2011 – 8 – 8 16 ora 39 perc 18 sec — Goblin – Death Dies

2011 – 8 – 8 16 ora 44 perc 48 sec — Nelson Riddle – Your Zowie Face

2011 – 8 – 8 16 ora 47 perc 28 sec — Peter Thomas Sound Orchester – Love Theme For Mondra Diamond (Perry Rhodan)

2011 – 8 – 8 16 ora 49 perc 58 sec — The Mallet Men – Smoke Gets In Your Eyes

2011 – 8 – 8 16 ora 52 perc 18 sec — Janko Nilovic & Dave Sucky – Chorus for Leslie

2011 – 8 – 8 16 ora 54 perc 28 sec — 06Harlem Hot-Shot in Hurry

2011 – 8 – 8 16 ora 56 perc 38 sec — April Stevens – Do It Again

2011 – 8 – 8 16 ora 59 perc 18 sec — Elmer Bernstein – Valentina

2011 – 8 – 8 17 ora 1 perc 28 sec — Les Baxter & His Orchestra – Saturday Night On Saturn

2011 – 8 – 8 17 ora 2 perc 8 sec — <Winamp Is Not Running>

2011 – 8 – 8 17 ora 42 perc 53 sec — rockfater

2011 – 8 – 8 17 ora 43 perc 10 sec — rockfater metalvihar – judas + helloween

2011 – 8 – 8 20 ora 11 perc 54 sec — <Nothing>

2011 – 8 – 8 20 ora 30 perc 24 sec — Bob Marley – Get Up Stand Up

2011 – 8 – 8 20 ora 33 perc 44 sec — Burning Spear-My Roots I Never Forget

2011 – 8 – 8 20 ora 38 perc 14 sec — The Upsetter Shop Hugh Murdell-African Must Be Free-Track No02

2011 – 8 – 8 20 ora 41 perc 14 sec — Iba-RastafariWayfeat[1]…

2011 – 8 – 8 20 ora 45 perc 4 sec — Bob Marley – Do It Twice

2011 – 8 – 8 20 ora 47 perc 44 sec — Gentleman – Lack of Love feat. Sizzla

2011 – 8 – 8 20 ora 51 perc 44 sec — Agua – Butumbaba

2011 – 8 – 8 20 ora 56 perc 54 sec — The Upsetter Shop Hugh Murdell-African Must Be Free-Track No02 (1)

2011 – 8 – 8 20 ora 59 perc 34 sec — Gentleman – Jah Ina Yuh Life

2011 – 8 – 8 21 ora 3 perc 14 sec — Sizzla – Jah Protect My Life

2011 – 8 – 8 21 ora 6 perc 44 sec — Tyrone Taylor – Yesterday

2011 – 8 – 8 21 ora 9 perc 54 sec — Keep It Down Productions – Motherstone

2011 – 8 – 8 21 ora 11 perc 44 sec — – 06-barrington levy -06- open book

2011 – 8 – 8 21 ora 15 perc 14 sec — Burning Spear-Jah See I Know

2011 – 8 – 8 21 ora 18 perc 44 sec — periszignŠl-eraz – 11b – mťghetykťbb

2011 – 8 – 8 21 ora 21 perc 24 sec — artist – Track 9

2011 – 8 – 8 21 ora 24 perc 44 sec — Bob Marley & The Wailers – So Much Things To Say

2011 – 8 – 8 21 ora 27 perc 54 sec — Bob Marley – Get Up Stand Up

2011 – 8 – 8 21 ora 31 perc 14 sec — Bob Marley – Rat Race

2011 – 8 – 8 21 ora 34 perc 54 sec — Bob Marley- Caution

2011 – 8 – 8 21 ora 37 perc 34 sec — Bob Marley – Soul Almighty

2011 – 8 – 8 21 ora 40 perc 14 sec — Bim Sherman-No Longer

2011 – 8 – 8 21 ora 43 perc 44 sec — Bob Marley & The Wailers – Waiting In Vain

2011 – 8 – 8 21 ora 48 perc 4 sec — Shinehead – Billie Jean

2011 – 8 – 8 21 ora 50 perc 54 sec — periszignŠl – 21 – Comical Metal Gong

2011 – 8 – 8 21 ora 54 perc 54 sec — Bob Marley – Night Shift

2011 – 8 – 8 21 ora 58 perc 4 sec — Bob Marley – How Many Times

2011 – 8 – 8 22 ora 0 perc 34 sec — MŠrkypapa – 15.000 …bredj MagyarorszŠg feat. Sanda

2011 – 8 – 8 22 ora 4 perc 4 sec — Malcolm & Martin – Stand 4 Something

2011 – 8 – 8 22 ora 8 perc 24 sec — Sly Boogy – Keep On-feat Crooked I Kam Miss King & AP

2011 – 8 – 8 22 ora 12 perc 34 sec — Hocus Pocus – Hip Hop feat. The Procussions

2011 – 8 – 8 22 ora 16 perc 54 sec — periszignŠl-eraz – 7 – mantra

2011 – 8 – 8 22 ora 20 perc 44 sec — DJ Spooky – Nuuk PosseAntonin Artaud

2011 – 8 – 8 22 ora 22 perc 24 sec — Beastie Boys – The Scoop

2011 – 8 – 8 22 ora 25 perc 54 sec — Chikken Styler feat mc goz

2011 – 8 – 8 22 ora 29 perc 14 sec — grandmaster flash – the source – 9 – fastest man alive

2011 – 8 – 8 22 ora 34 perc 34 sec — Diggieman – LŠngtenger kŲzr. Siskafinuccsi Landi

2011 – 8 – 8 22 ora 39 perc 34 sec — B-Real – Gangsta Music feat. Bo Roc

2011 – 8 – 8 22 ora 42 perc 54 sec — lťna+kira szignŠl – 3b – delay

2011 – 8 – 8 22 ora 46 perc 54 sec — Skitz – Struggla (Ft Rodney P Kardinal Offishal & Skibbadee)

2011 – 8 – 8 22 ora 51 perc 24 sec — Vemh

2011 – 8 – 8 22 ora 55 perc 54 sec — Kanye West – Through The Wire (Instrumental)

2011 – 8 – 8 23 ora 0 perc 24 sec — Ice Cube – Life In California f. Jayo & WC

2011 – 8 – 8 23 ora 4 perc 24 sec — periszignŠl1

2011 – 8 – 8 23 ora 9 perc 24 sec — Lil Jon – What You Gon Do [Explicit]

2011 – 8 – 8 23 ora 14 perc 4 sec — Various Artists – Asphodel – Veils (Excerpt) – Paul Dolden

2011 – 8 – 8 23 ora 20 perc 14 sec –  9 Gķnya – KŲnnyek

2011 – 8 – 8 23 ora 23 perc 14 sec — Cypress Hill – Hits From The Bong

2011 – 8 – 8 23 ora 25 perc 54 sec — Stigma – Sorok mŲgŲtt kzr. Lee

2011 – 8 – 8 23 ora 26 perc 4 sec — DJ Spooky – Object Unknown

2011 – 8 – 8 23 ora 30 perc 54 sec — Cypress Hill – Steel Magnolia*

2011 – 8 – 8 23 ora 34 perc 24 sec — 104.Gratitude

2011 – 8 – 8 23 ora 37 perc 14 sec — Midicronica – Star Diva feat. 893 aka La Melomania

2011 – 8 – 8 23 ora 40 perc 24 sec — NKS – PiromŠnia

2011 – 8 – 8 23 ora 45 perc 14 sec — Mr. Busta – A csajozůs nůta

2011 – 8 – 8 23 ora 49 perc 44 sec — Akkezdet Phiai – oltassz

2011 – 8 – 8 23 ora 55 perc 14 sec — DJ Shadow – Building Steam With A Grain Of Salt

keddi nap:

2011 – 8 – 9 0 ora 1 perc 44 sec — DJ Drama fOutkast & Marsha Ambrosius – Da Art Of Storytellin’ Part 4

2011 – 8 – 9 0 ora 6 perc 44 sec — Pitbull Bojangles Remix feat Lil Jon and Ying Yang Twins

2011 – 8 – 9 0 ora 11 perc 24 sec — DJ format – We know something

2011 – 8 – 9 0 ora 14 perc 24 sec — MŠrkypapa – 5.000 Mutass RŠm

2011 – 8 – 9 0 ora 18 perc 4 sec — House of Pain – Guess Who’s Back

2011 – 8 – 9 0 ora 22 perc 24 sec –

2011 – 8 – 9 0 ora 25 perc 24 sec — Track 8

2011 – 8 – 9 0 ora 29 perc 54 sec — clouddead – the peel sessions – 2 cold lunch

2011 – 8 – 9 0 ora 32 perc 4 sec — Stock Hausen & Walkman – Borrowed Foetus

2011 – 8 – 9 0 ora 33 perc 24 sec — shw hb 34 logoff

2011 – 8 – 9 0 ora 47 perc 24 sec — Boards Of Canada – Wildlife Analysis

2011 – 8 – 9 0 ora 48 perc 44 sec — Stock Hausen & Walkman – Glass Box

2011 – 8 – 9 0 ora 51 perc 14 sec — shw hb 10 sniffed

2011 – 8 – 9 0 ora 54 perc 14 sec — bene gesserit – a3 – enfants des rues

2011 – 8 – 9 0 ora 57 perc 34 sec — Stock Hausen & Walkman – Cheeky

2011 – 8 – 9 1 ora 0 perc 14 sec — PERISZIGNŃL – kovi – zene vagy sem

2011 – 8 – 9 1 ora 4 perc 24 sec — Ratoti Zoltan – 53

2011 – 8 – 9 1 ora 14 perc 14 sec — Studs Terkel – Leonard Bernstein 1985

2011 – 8 – 9 1 ora 23 perc 14 sec — James Joyce – Part 2 Episode 6c

2011 – 8 – 9 1 ora 27 perc 54 sec — titel 6

2011 – 8 – 9 1 ora 36 perc 44 sec — Ratoti Zoltan – 8

2011 – 8 – 9 1 ora 52 perc 24 sec — MŠcsai PŠl – 1934-1939

2011 – 8 – 9 2 ora 6 perc 4 sec — David Moss – 1 Terrain #1

2011 – 8 – 9 2 ora 11 perc 4 sec — Flying Luttenbachers – Kkringg Number Two

2011 – 8 – 9 2 ora 13 perc 34 sec — Weasel Walter Jim O’Rourke Fred Lonberg-Holm – Slitted Tit

2011 – 8 – 9 2 ora 17 perc 34 sec — The Flying Luttenbachers – Playing In The Dumpster

2011 – 8 – 9 2 ora 21 perc 14 sec — Art Ensemble Of Chicago – Charlie M

2011 – 8 – 9 2 ora 30 perc 34 sec — Penderecki with Don Cherry – Humus – The Life Exploring Force

2011 – 8 – 9 2 ora 49 perc 34 sec — Naked City wMike Patton – Blood Is Thin

2011 – 8 – 9 2 ora 51 perc 4 sec — kovi-peri szignŠl megismeritek

2011 – 8 – 9 2 ora 56 perc 34 sec — David Moss – My Favorite Things

2011 – 8 – 9 3 ora 0 perc 34 sec — Andreas Ammer FM Einheit – Canto XX

2011 – 8 – 9 3 ora 3 perc 14 sec — Samuel Beckett – Rule Number Three

2011 – 8 – 9 3 ora 4 perc 24 sec — Ammer Console – System

2011 – 8 – 9 3 ora 9 perc 34 sec — periszignŠl-eraz – 32 – mucsai segglyuk

2011 – 8 – 9 3 ora 12 perc 14 sec — Baku – Symphony of Sirens – Roman Jakobson ‘Aliagrov’ – Mglybzhvuo (Zaum Poem from The Book ‘Trans-Rational Book’ 1916)

2011 – 8 – 9 3 ora 16 perc 54 sec — Jaap Blonk – Homage A A.A. 1

2011 – 8 – 9 3 ora 20 perc 4 sec — periszignŠl-eraz – 12b – gŲrcsŲs tuner

2011 – 8 – 9 3 ora 35 perc 54 sec — Giovanni A. Bignone – Maschinengewehr

2011 – 8 – 9 3 ora 38 perc 4 sec — Andreas Ammer FM Einheit – Canto XIV

2011 – 8 – 9 3 ora 39 perc 44 sec — Track 6

2011 – 8 – 9 3 ora 41 perc 4 sec — Fat Worm of Error – Mildew

2011 – 8 – 9 3 ora 43 perc 54 sec — William S. Burroughs – From Here To Eternity from Exterminator

2011 – 8 – 9 3 ora 48 perc 4 sec — Ken Nordine – A Cage Went in Search of a Bird

2011 – 8 – 9 3 ora 51 perc 14 sec — C. Spencer Yeh – Little Enjoyment

2011 – 8 – 9 3 ora 57 perc 44 sec — Bernard Heidsieck – Canal Street No. 29

2011 – 8 – 9 4 ora 3 perc 34 sec — Maja Ratkje & Jaap Blonk – Arnhem 7

2011 – 8 – 9 4 ora 5 perc 14 sec — Tibor Papp – Pogany Ritmusok

2011 – 8 – 9 4 ora 10 perc 14 sec — Jaap Blonk – Axtherastical

2011 – 8 – 9 4 ora 13 perc 24 sec — William S. Burroughs – 103rd Street Boys from Junkie

2011 – 8 – 9 4 ora 20 perc 44 sec — peri – ana-mŠvszignŠl 2b

2011 – 8 – 9 4 ora 31 perc 44 sec — Gregory Whitehead – Project Jericho

2011 – 8 – 9 4 ora 33 perc 34 sec — Rick Moody – Moist Vs Dry Jumping Cholla

2011 – 8 – 9 4 ora 41 perc 14 sec — Bernadette Mayer – excerpt from Studying Hunger

2011 – 8 – 9 4 ora 44 perc 44 sec — Ben Yarlmolinsky and Charles Bernstein – Mommy

2011 – 8 – 9 4 ora 47 perc 44 sec — Antonio Russolo – Corale e Serenata (1921)

2011 – 8 – 9 4 ora 52 perc 24 sec — Shelley Hirsch – First Memoir

2011 – 8 – 9 4 ora 55 perc 24 sec — Duett

2011 – 8 – 9 5 ora 1 perc 4 sec — Samuel Beckett – Part 2 of 82

2011 – 8 – 9 5 ora 4 perc 44 sec — peri-peri szignŠl 2

2011 – 8 – 9 5 ora 11 perc 44 sec — Anne Tardos – Three Cycles

2011 – 8 – 9 5 ora 32 perc 54 sec — Peter Orlovsky – Compost Piles

2011 – 8 – 9 5 ora 36 perc 54 sec — Henri Chopin – Les Chuitantes Respirent

2011 – 8 – 9 5 ora 46 perc 54 sec — Bernard Heidsieck – Couper n’est pas jouer (biopsie 10) – Credits

2011 – 8 – 9 5 ora 48 perc 44 sec — Paul de Vree – Organon

2011 – 8 – 9 5 ora 53 perc 24 sec — Ernst Jandl – deutsches gedicht

2011 – 8 – 9 6 ora 15 perc 54 sec — kingsofconv-csermakilona

2011 – 8 – 9 6 ora 16 perc 34 sec — Taraf De Haidouks – Briu

2011 – 8 – 9 6 ora 18 perc 34 sec — Ando Drom – Na Kamel

2011 – 8 – 9 6 ora 25 perc 4 sec — Suburban Bucharest – Aurel & Victor Gore & Costel Vasilescu Hora Lautarilor

2011 – 8 – 9 6 ora 27 perc 14 sec — Track-22

2011 – 8 – 9 6 ora 28 perc 34 sec — Kale cherxaja – Kinav tuke

2011 – 8 – 9 6 ora 32 perc 4 sec — Romano Drom – Dema mamo

2011 – 8 – 9 6 ora 35 perc 24 sec — Fanfare Ciocarlia – Doina Si Cintec

2011 – 8 – 9 6 ora 38 perc 44 sec — Kalyi Jag – Kerkoj aba muro jilo

2011 – 8 – 9 6 ora 41 perc 34 sec — SzilvŠsi Gipsy Folk Band – Sunto si o Del

2011 – 8 – 9 6 ora 44 perc 24 sec — Romanyi Rota – Zhal o shavo pe vujica

2011 – 8 – 9 6 ora 47 perc 14 sec — Ando Drom – iszik a kocsman

2011 – 8 – 9 6 ora 53 perc 4 sec — Ando Drom – Sza Tele Zsav

2011 – 8 – 9 6 ora 58 perc 13 sec — Romano Drom – Dťl O Brisind

2011 – 8 – 9 7 ora 2 perc 13 sec — Taraf De Haidouks – Cintec De Dragoste Si Joc

2011 – 8 – 9 7 ora 8 perc 13 sec — Romano Drom – PujŠri SzomŠsz

2011 – 8 – 9 7 ora 11 perc 53 sec — Sirba lui Mitica Gindac – Sirba lui Mitica Gindac

2011 – 8 – 9 7 ora 14 perc 33 sec — Kalyi jag – Hozd el Isten

2011 – 8 – 9 7 ora 18 perc 33 sec — Kalyi Jag – Jarjal te lany

2011 – 8 – 9 7 ora 23 perc 23 sec — Track-37

2011 – 8 – 9 7 ora 28 perc 33 sec — Fanfare Ciocarlia – Balaseanca de 8 Ore

2011 – 8 – 9 7 ora 31 perc 3 sec — Ternipe – Lungoj o drom

2011 – 8 – 9 7 ora 34 perc 3 sec — Kalyi Jag – ushtjen taj khelas

2011 – 8 – 9 7 ora 36 perc 33 sec — Kalyi Jag Group – My Trousers Are Buttoned All Along

2011 – 8 – 9 7 ora 38 perc 43 sec — Track-01

2011 – 8 – 9 7 ora 42 perc 33 sec — SzilvŠsi Gipsy Folk Band – A pŠsztůi halastů

2011 – 8 – 9 7 ora 46 perc 33 sec — Track-08

2011 – 8 – 9 7 ora 48 perc 43 sec — Track-15

2011 – 8 – 9 7 ora 49 perc 43 sec — Ternipe – Hatyaren mishto

2011 – 8 – 9 7 ora 52 perc 53 sec — Track-11

2011 – 8 – 9 7 ora 54 perc 3 sec — Romanyi Rota – Trushalo thaj bokhalo som

2011 – 8 – 9 7 ora 56 perc 23 sec — Taraf De Haidouks – Sirba Lui Mitica Gindac

2011 – 8 – 9 7 ora 59 perc 3 sec — Kalyi Jag – Lina

2011 – 8 – 9 8 ora 4 perc 13 sec — szignal2-tulszabpecs-perisz

2011 – 8 – 9 8 ora 19 perc 13 sec — 03str halozat

2011 – 8 – 9 8 ora 23 perc 53 sec — 04str halozat REKLAM

2011 – 8 – 9 8 ora 26 perc 3 sec — 05str halozat ROVAT

2011 – 8 – 9 8 ora 31 perc 33 sec — 06str halozat

2011 – 8 – 9 8 ora 38 perc 13 sec — 07str halozat PR

2011 – 8 – 9 8 ora 43 perc 23 sec — 08str halozat csere

2011 – 8 – 9 8 ora 56 perc 23 sec — 01zspjk halozat

2011 – 8 – 9 9 ora 25 perc 4 sec — 02zspjk halozat REKLAM

2011 – 8 – 9 9 ora 27 perc 14 sec — 03zspjk halozat

2011 – 8 – 9 9 ora 36 perc 34 sec — 04zspjk halozat

2011 – 8 – 9 9 ora 46 perc 34 sec — 05zspjk halozat

2011 – 8 – 9 10 ora 2 perc 54 sec — 01str halozat

2011 – 8 – 9 10 ora 10 perc 14 sec — 02str halozat

2011 – 8 – 9 10 ora 16 perc 43 sec — 03str halozat

2011 – 8 – 9 10 ora 29 perc 33 sec — 04str halozat REKLAM

2011 – 8 – 9 10 ora 31 perc 13 sec — 05str halozat ROVAT

2011 – 8 – 9 10 ora 36 perc 43 sec — 06str halozat

2011 – 8 – 9 10 ora 44 perc 3 sec — 07str halozat PRu

2011 – 8 – 9 10 ora 47 perc 53 sec — 08str halozat

2011 – 8 – 9 10 ora 51 perc 13 sec — 09str halozat

2011 – 8 – 9 11 ora 3 perc 3 sec — Mahogany – Vista-dome

2011 – 8 – 9 11 ora 7 perc 33 sec — The Whitest Boy Alive – Golden Cage

2011 – 8 – 9 11 ora 11 perc 43 sec — Bile meets the Inbred Brothers – Blow you Away (Oh Dear God Just Reboot Mix)

2011 – 8 – 9 11 ora 15 perc 33 sec — Low – Walk You Out

2011 – 8 – 9 11 ora 20 perc 23 sec — Tosca – No Hassle

2011 – 8 – 9 11 ora 26 perc 43 sec — Beck – Chemtrails

2011 – 8 – 9 11 ora 31 perc 23 sec — R.E.M. – Mine Smell Like Honey

2011 – 8 – 9 11 ora 34 perc 33 sec — Mr. Bungle – Pink Cigarette

2011 – 8 – 9 11 ora 39 perc 33 sec — Rťmember – @ Generation

2011 – 8 – 9 11 ora 44 perc 3 sec — Tomahawk – Jockstrap

2011 – 8 – 9 11 ora 48 perc 3 sec — Bulbul – f 10.000

2011 – 8 – 9 11 ora 54 perc 23 sec — Pigface vs DJ? Acucrack – Closer To Heaven (Acumen Sets the Controls for the Heart of The Sun)

2011 – 8 – 9 12 ora 0 perc 33 sec — ripoff-dora

2011 – 8 – 9 12 ora 1 perc 3 sec — plezivoszkop 1

2011 – 8 – 9 13 ora 0 perc 23 sec — kedd-delutan

2011 – 8 – 9 13 ora 2 perc 33 sec — PERISZIGNŃL – kovi – zene vagy sem

2011 – 8 – 9 13 ora 5 perc 43 sec — Artistes Divers – Fawzy Havez: Tala’a Al-badru ‘Alaina

2011 – 8 – 9 13 ora 11 perc 43 sec — Aziz Herawi – Naghma-Ye Klasik In Rag Pilu

2011 – 8 – 9 13 ora 14 perc 23 sec — Yusuf Islam – Salli ‘Ala Muhammed

2011 – 8 – 9 13 ora 18 perc 43 sec –  11 gol batcha-e opiani

2011 – 8 – 9 13 ora 22 perc 53 sec — VA – Mawlay

2011 – 8 – 9 13 ora 26 perc 33 sec — periszignŠl – 26 – vidiůta

2011 – 8 – 9 13 ora 32 perc 23 sec — Aziz Herawi – Kaharwa

2011 – 8 – 9 13 ora 36 perc 13 sec — Various Artists – Sowti Sini Khorosh Pt. 2 – Khojent Sart

2011 – 8 – 9 13 ora 39 perc 3 sec — Q65 – Afghanistan (Negram Years 1970

2011 – 8 – 9 13 ora 41 perc 53 sec –  4 saqi rakla desro labo djam

2011 – 8 – 9 13 ora 44 perc 23 sec — The Rootsman vs Muslimgauze – Oran

2011 – 8 – 9 13 ora 46 perc 23 sec — afghani folk – rokhshana – 6 zolf-e siah

2011 – 8 – 9 13 ora 50 perc 13 sec — Afghanistan-V.A – 6 – Shirin Chai Nakhordom

2011 – 8 – 9 13 ora 53 perc 33 sec — Mahwash & Ensemble Kaboul? – Duo

2011 – 8 – 9 13 ora 59 perc 43 sec — Unknown Artist – Yumma Al Hilou (Mother Here’s My Beauty)

2011 – 8 – 9 14 ora 0 perc 23 sec — FANTOMAS – az emberisťg – micsoda bŠbjŠtťk

2011 – 8 – 9 14 ora 6 perc 23 sec — Bobby McFerrin – The Jump

2011 – 8 – 9 14 ora 11 perc 3 sec — The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble – Vegas

2011 – 8 – 9 14 ora 17 perc 23 sec — The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble – Embers

2011 – 8 – 9 14 ora 21 perc 43 sec — periszignŠl-eraz – 6 – mucsai

2011 – 8 – 9 14 ora 28 perc 53 sec — Dylan Group – Scoober Meet Harry

2011 – 8 – 9 14 ora 38 perc 53 sec — The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble – Avian Lung

2011 – 8 – 9 14 ora 44 perc 23 sec — Brad Mehldau – Embers

2011 – 8 – 9 14 ora 52 perc 33 sec — peri – steiner – opera 1

2011 – 8 – 9 14 ora 57 perc 23 sec — The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble – Caos Calmo

2011 – 8 – 9 15 ora 2 perc 33 sec — szignal-granul1

2011 – 8 – 9 15 ora 8 perc 3 sec –  40404 3 th raadas moire

2011 – 8 – 9 15 ora 11 perc 33 sec –  15 – s7

2011 – 8 – 9 15 ora 14 perc 13 sec — 1988Transreplica Meccano 05.Mirage

2011 – 8 – 9 15 ora 18 perc 23 sec — Sublogic – Raindrop 2

2011 – 8 – 9 15 ora 29 perc 36 sec — Tigrics – KanŠlvŪz vŲrŲsbor

2011 – 8 – 9 15 ora 36 perc 26 sec — ŕj LŠtŠsmůd Fķziů – EgyedŁl lťtezel

2011 – 8 – 9 15 ora 38 perc 16 sec — Cooler + Jaffi – Yellow Doors

2011 – 8 – 9 15 ora 42 perc 46 sec — RADAK – Chart of Existences

2011 – 8 – 9 15 ora 45 perc 6 sec — Nosztalgia DirektŪva – Amorphous

2011 – 8 – 9 15 ora 46 perc 56 sec — Camp – Coconut

2011 – 8 – 9 15 ora 53 perc 26 sec — Sluts on Tape – De ma nd

2011 – 8 – 9 15 ora 56 perc 46 sec — Ferenc Vaspoeri – Komfort (Cooler’s Remix)

2011 – 8 – 9 16 ora 0 perc 26 sec — Cream – Crossroads [Live]

2011 – 8 – 9 16 ora 4 perc 46 sec — Iron Claw – Loving You

2011 – 8 – 9 16 ora 7 perc 26 sec — Jeff Beck – Greensleeves

2011 – 8 – 9 16 ora 9 perc 26 sec — Grand Funk Railroad – Call Yourself A Man

2011 – 8 – 9 16 ora 12 perc 36 sec — Bloodrock – Fantastic Piece Of Architecture

2011 – 8 – 9 16 ora 21 perc 26 sec — mc5 – borderline

2011 – 8 – 9 16 ora 24 perc 16 sec — Budgie – Rape Of The Locks

2011 – 8 – 9 16 ora 30 perc 36 sec — Blue Oyster Cult – I Love the Night

2011 – 8 – 9 16 ora 35 perc 6 sec — Judas Priest – Deep Freeze

2011 – 8 – 9 16 ora 36 perc 26 sec — The Yardbirds – I Ain’t Done Wrong

2011 – 8 – 9 16 ora 40 perc 6 sec — Grand Funk Railroad – Inside Looking Out

2011 – 8 – 9 16 ora 52 perc 56 sec — The Jimi Hendrix Experience – 51st Anniversary

2011 – 8 – 9 16 ora 56 perc 16 sec — Jeff Beck – Blues De Luxe

2011 – 8 – 9 17 ora 3 perc 46 sec — Bloodrock – Melvin Laid An Egg

2011 – 8 – 9 17 ora 11 perc 16 sec — The Yardbirds – I’m Not Talking

2011 – 8 – 9 17 ora 13 perc 46 sec — Mountain – Sittin’ On A Rainbow

2011 – 8 – 9 17 ora 16 perc 16 sec — Steppenwolf – A Girl I Knew

2011 – 8 – 9 17 ora 18 perc 56 sec — mťgis miťrt

2011 – 8 – 9 17 ora 25 perc 36 sec — Cream – Born Under a Bad Sign

2011 – 8 – 9 17 ora 28 perc 46 sec — Cactus – Feel So Good

2011 – 8 – 9 17 ora 34 perc 56 sec –  2 – WHITE MOUNTAIN

2011 – 8 – 9 17 ora 41 perc 36 sec — Vanilla Fudge – The Sky Cried When I Was A Boy

2011 – 8 – 9 17 ora 49 perc 16 sec — Iron Claw – knock ‘Em Dead

2011 – 8 – 9 17 ora 52 perc 16 sec — PERISZIGNŃL – minků feri 1

2011 – 8 – 9 17 ora 58 perc 26 sec — The Jimi Hendrix Experience – May This Be Love

2011 – 8 – 9 18 ora 1 perc 36 sec — Scorpions – It All Depends

2011 – 8 – 9 18 ora 5 perc 6 sec — peritic fields 1

2011 – 8 – 9 18 ora 5 perc 26 sec — The Ex – Shopping Street

2011 – 8 – 9 18 ora 7 perc 36 sec — Estradasphere – The Terrible Beautypower of Meow

2011 – 8 – 9 18 ora 11 perc 6 sec — Siouxsie and the Banshees – Arabian Knights

2011 – 8 – 9 18 ora 14 perc 16 sec — Galla Miklůs – Semmi se jů (Galla Miklůs)

2011 – 8 – 9 18 ora 17 perc 16 sec — peri – steiner – opera 2

2011 – 8 – 9 18 ora 21 perc 26 sec –  5 – Ńpolůk – Moulin Rouge

2011 – 8 – 9 18 ora 27 perc 26 sec — Ars Nova – album in your mind

2011 – 8 – 9 18 ora 30 perc 26 sec — Debile Menthol – Bout d’Mou

2011 – 8 – 9 18 ora 32 perc 6 sec — Orthotonics – Why Whatever For

2011 – 8 – 9 18 ora 35 perc 16 sec — Primus – Pilcher’s Squad

2011 – 8 – 9 18 ora 37 perc 6 sec — vadisteineraz 2

2011 – 8 – 9 18 ora 41 perc 16 sec — Zom Zoms – Hyper Lenny

2011 – 8 – 9 18 ora 44 perc 6 sec — FelhŪvŠs begyŻjtťsi versenyre

2011 – 8 – 9 18 ora 49 perc 46 sec — …lettťr-Elmťlet – Turizmus

2011 – 8 – 9 18 ora 50 perc 16 sec — …lettťr-Elmťlet – Turizmus

2011 – 8 – 9 18 ora 52 perc 26 sec — Jesus Lizard – Pop Song

2011 – 8 – 9 18 ora 54 perc 46 sec — PtŰse – Our Only Food…

2011 – 8 – 9 18 ora 57 perc 26 sec — PtŰse – Our Only Food…

2011 – 8 – 9 18 ora 59 perc 6 sec — Tudůsok – Pťnzt! PinŠt! PŠlinkŠt!

2011 – 8 – 9 19 ora 3 perc 16 sec — Winamp 5.572

2011 – 8 – 9 19 ora 4 perc 6 sec — Hooverphonic – 8 – Every Time We Live Together We Die A Bit More

2011 – 8 – 9 19 ora 7 perc 46 sec — Zuboly – 3 – 1 5 Milliů Tťpťs Magyaror

2011 – 8 – 9 19 ora 12 perc 56 sec — cinematic orchesrta – 7 – everyday

2011 – 8 – 9 19 ora 23 perc 16 sec — Cseh TamŠs – A vidťki rokon

2011 – 8 – 9 19 ora 27 perc 46 sec — Cseh TamŠs Republic – Cseh TamŠs Gyerek vagyok

2011 – 8 – 9 19 ora 31 perc 56 sec — Ando Drom – Pujari szomasz – Kanak tu ternyi szanasz

2011 – 8 – 9 19 ora 37 perc 46 sec — Kolinda – …bredťs #1

2011 – 8 – 9 19 ora 39 perc 56 sec — Ismeretlen elűadů – SzŠm 8

2011 – 8 – 9 19 ora 44 perc 36 sec — Cseh TamŠs Republic – Cseh TamŠs Elindultam szťp hazŠmbůl

2011 – 8 – 9 19 ora 48 perc 46 sec — 04-Ilju

2011 – 8 – 9 19 ora 52 perc 56 sec — Kiss Erzsi – Wanadaj

2011 – 8 – 9 19 ora 53 perc 36 sec — MakŠm – LovŠsz Irťn – 3 – ’ jŲn a szŠnon

2011 – 8 – 9 19 ora 58 perc 6 sec –  2 tin tin dor oszlopok

2011 – 8 – 9 20 ora 0 perc 26 sec — Rothko – Say Something To Someone

2011 – 8 – 9 20 ora 5 perc 36 sec — Joy Division – Disorder

2011 – 8 – 9 20 ora 9 perc 6 sec — 03-editors-papillon

2011 – 8 – 9 20 ora 14 perc 26 sec — Low – Untitled

2011 – 8 – 9 20 ora 17 perc 16 sec — The Sugarcubes – Birthday

2011 – 8 – 9 20 ora 21 perc 16 sec — Sonic Youth – Leaky Lifeboat (For Gregory Corso)

2011 – 8 – 9 20 ora 24 perc 46 sec — Low – The Plan (Demo)

2011 – 8 – 9 20 ora 27 perc 36 sec — 01-Son Et Lumiere

2011 – 8 – 9 20 ora 29 perc 16 sec — Micachu – Sweetheart

2011 – 8 – 9 20 ora 30 perc 6 sec — R.E.M. – Discoverer

2011 – 8 – 9 20 ora 31 perc 46 sec — kovi-peri szignŠl megismeritek

2011 – 8 – 9 20 ora 35 perc 16 sec — Various Artists – 3 – speed of sound (chris bell)

2011 – 8 – 9 20 ora 42 perc 6 sec — Stone Temple Pilots – Between The Lines

2011 – 8 – 9 20 ora 44 perc 56 sec — Punnany Massif Elfogyni az lelsben (km Takts Eszter) (ALBUM VERSION)

2011 – 8 – 9 20 ora 50 perc 16 sec — MR2 Akusztik Maszkura s a Tcskraj Pl Ilonka

2011 – 8 – 9 20 ora 54 perc 16 sec — toe – You Go

2011 – 8 – 9 20 ora 57 perc 56 sec — Calexico – The Book and the Canal

2011 – 8 – 9 20 ora 59 perc 36 sec — the balloons – 13 – pure mental health

2011 – 8 – 9 21 ora 3 perc 6 sec — Laika – Fish for Nails

2011 – 8 – 9 21 ora 6 perc 26 sec — Masfel – Piedone

2011 – 8 – 9 21 ora 13 perc 26 sec — Mugison – Fyirheit by Kippi Kaninus

2011 – 8 – 9 21 ora 15 perc 6 sec — Jazz and 90s Gypsy Woman

2011 – 8 – 9 21 ora 17 perc 46 sec — Club Des Belugas Hiphip Chinchin (Smooth Return Mix)

2011 – 8 – 9 21 ora 23 perc 26 sec — de phazz Cut The Jazz

2011 – 8 – 9 21 ora 28 perc 16 sec — EmilRuleZ! Zazie az gyban

2011 – 8 – 9 21 ora 32 perc 16 sec — Ludditk 888

2011 – 8 – 9 21 ora 36 perc 46 sec — Maszkura s a Tcskraj Pesti nk

2011 – 8 – 9 21 ora 40 perc 26 sec — Maszkura s a Tcskraj Tiszta Gymlcs

2011 – 8 – 9 21 ora 42 perc 26 sec — Beach Boys – I Get Around

2011 – 8 – 9 21 ora 44 perc 46 sec — Bee Gees – Staying Alive

2011 – 8 – 9 21 ora 49 perc 26 sec — B.J. Thomas – Raindrops Keep Falling On My Head

2011 – 8 – 9 21 ora 52 perc 36 sec — Bob Dylan – All along the watchtower live

2011 – 8 – 9 21 ora 55 perc 46 sec — Deep Purple – Child In Time

2011 – 8 – 9 22 ora 6 perc 6 sec — 5uu’s – Bachelor Needle

2011 – 8 – 9 22 ora 8 perc 16 sec — Henry Cow – Half Asleep Half awake

2011 – 8 – 9 22 ora 16 perc 16 sec — Swans – The Great Annihilator

2011 – 8 – 9 22 ora 21 perc 16 sec — Crass – Heard Too Much About

2011 – 8 – 9 22 ora 22 perc 26 sec — Crass – You’ve Got Big Hands

2011 – 8 – 9 22 ora 24 perc 6 sec — The Creatures – Manchild

2011 – 8 – 9 22 ora 27 perc 56 sec — Les Claypool Frog Bridage – Up on the Roof

2011 – 8 – 9 22 ora 31 perc 36 sec — Primus – The Return of Sathington Willoughby

2011 – 8 – 9 22 ora 36 perc 46 sec — periszignal 41 – logika & ehseg

2011 – 8 – 9 22 ora 37 perc 56 sec — amoebic ensemble – Birdfight

2011 – 8 – 9 22 ora 38 perc 56 sec — Boris With Michio Kurihara – ….E Eu Quero

2011 – 8 – 9 22 ora 41 perc 56 sec — The Creatures – Simoom

2011 – 8 – 9 22 ora 45 perc 36 sec — Sonic Youth – What A Waste

2011 – 8 – 9 22 ora 49 perc 6 sec — vadisteineraz szignŠl 1b

2011 – 8 – 9 22 ora 52 perc 46 sec — Don Caballero – Why Is The Couch Always Wet?

2011 – 8 – 9 22 ora 56 perc 16 sec — Crass – 6-Reject of Society

2011 – 8 – 9 22 ora 57 perc 26 sec — Mr. Bungle – Goodbye Sober Day

2011 – 8 – 9 23 ora 1 perc 56 sec — Track 13

2011 – 8 – 9 23 ora 4 perc 36 sec — Solitude Aeturnus – Is There

2011 – 8 – 9 23 ora 12 perc 36 sec — Voivod – In Orbit

2011 – 8 – 9 23 ora 16 perc 46 sec — Atheist – Live and Live Again

2011 – 8 – 9 23 ora 20 perc 26 sec — periszignal 41 – logika & ehseg

2011 – 8 – 9 23 ora 25 perc 46 sec — Fantomas – Experiment In Terror (Henry Mancini 1962)

2011 – 8 – 9 23 ora 28 perc 26 sec — Nevermore – This Sacrament

2011 – 8 – 9 23 ora 33 perc 36 sec — Type O Negative – Some Stupid Tomorrow

2011 – 8 – 9 23 ora 38 perc 6 sec — Track 3

2011 – 8 – 9 23 ora 45 perc 16 sec — Solitude Aeturnus – Scent of Death

2011 – 8 – 9 23 ora 54 perc 56 sec — Pitchshifter – Wafer Thin

2011 – 8 – 9 23 ora 58 perc 26 sec — iSiS – Syndic Calls

szerdai nap:

2011 – 8 – 10 0 ora 8 perc 6 sec — Soutien Gorge – Persze (ISAN Sun-snow-Sun mix)

2011 – 8 – 10 0 ora 12 perc 26 sec — Plesiv Plays Project – at Tilos 40705

2011 – 8 – 10 1 ora 43 perc 36 sec — Odin Oboa szolo

2011 – 8 – 10 1 ora 49 perc 46 sec — Wrekkerz – Plotch (Part 1) [105 BPM]

2011 – 8 – 10 1 ora 52 perc 36 sec — Casio Samples – Calling You

2011 – 8 – 10 1 ora 55 perc 36 sec — noise64 – I Luv U Bunny

2011 – 8 – 10 1 ora 57 perc 16 sec — on 14 – Black Coffee

2011 – 8 – 10 1 ora 59 perc 6 sec — periszignŠl-eraz – 9 – gregoriŠn

2011 – 8 – 10 1 ora 59 perc 16 sec — v.a. – podkazt 6 MesterhŠzyKopott lopott gitŠrtokom

2011 – 8 – 10 3 ora 6 perc 56 sec — Hasil Adkins – Shake With Me

2011 – 8 – 10 3 ora 8 perc 56 sec — Hasil Adkins – Lonesome Road Blues

2011 – 8 – 10 3 ora 11 perc 56 sec — Elvis Presley – Blue Suede Shoes ( Unreleased Version Live 1956 )

2011 – 8 – 10 3 ora 16 perc 56 sec — The Creeps – The Whip

2011 – 8 – 10 3 ora 19 perc 6 sec — periszignŠl2

2011 – 8 – 10 3 ora 21 perc 26 sec –  19 – bob bunny the joker

2011 – 8 – 10 3 ora 23 perc 56 sec — Elvis Presley – Heartbreak Hotel ( Unreleased Version Live 1956 )

2011 – 8 – 10 3 ora 26 perc 56 sec — The Sparkles – Oh Girls Girls

2011 – 8 – 10 3 ora 29 perc 26 sec — The Cramps – God Damn Rock ‘n Roll

2011 – 8 – 10 3 ora 32 perc 6 sec — Elvis Presley – King Creole ( Alternate Version 1958 )

2011 – 8 – 10 3 ora 34 perc 6 sec — The Charts – Oooba Goooba

2011 – 8 – 10 3 ora 36 perc 6 sec — Hasil Adkins – Carry Your Books From School

2011 – 8 – 10 3 ora 38 perc 36 sec –  14 – the genteels take it off

2011 – 8 – 10 3 ora 40 perc 36 sec — peri-peri szignŠl vokoder 2

2011 – 8 – 10 3 ora 41 perc 36 sec — periszignŠl-eraz – 12b – gŲrcsŲs tuner

2011 – 8 – 10 3 ora 43 perc 36 sec — Laurie Wade’s Cavaliers – Cloudburst

2011 – 8 – 10 3 ora 45 perc 16 sec –  7 – the crescendos countdown

2011 – 8 – 10 3 ora 47 perc 36 sec — Hasil Adkins – Walk And Talk With Me

2011 – 8 – 10 3 ora 49 perc 56 sec — peri-szignŠl – 18b – Šlmos de felkorbŠcsolt

2011 – 8 – 10 3 ora 52 perc 16 sec — Johnny & The Baa-Baas – Move Along

2011 – 8 – 10 3 ora 53 perc 46 sec — Towers The – The Sneak

2011 – 8 – 10 3 ora 55 perc 26 sec –  23 – louie oversees a studio session

2011 – 8 – 10 3 ora 58 perc 36 sec — Hasil Adkins – Big Red Satellite

2011 – 8 – 10 4 ora 1 perc 6 sec — Hasil Adkins – Truly Ruly

2011 – 8 – 10 4 ora 3 perc 26 sec — GEORGE KELLY & ORCHESTRA – Ain’t that Good

2011 – 8 – 10 4 ora 5 perc 46 sec — Central High School Cafeteria Band – First Rhapsody for Knoves Forks and Spoons

2011 – 8 – 10 4 ora 7 perc 46 sec — Bikinis – Bikini

2011 – 8 – 10 4 ora 9 perc 56 sec — Glenn And Christy – Wombat Twist

2011 – 8 – 10 4 ora 12 perc 16 sec –  26 – the hollywood persuaders drums a-go-go

2011 – 8 – 10 4 ora 14 perc 36 sec — The Bikinis – Crazy Vibrations

2011 – 8 – 10 4 ora 16 perc 56 sec –  1 – the upsetters the strip

2011 – 8 – 10 4 ora 19 perc 6 sec –  15 – jack hammer the wiggle

2011 – 8 – 10 4 ora 21 perc 46 sec — V.A. Rare Westcoast Surf Instrumentals – Strangers – Navajo

2011 – 8 – 10 4 ora 24 perc 6 sec — Ritchie & The Squires – Beat Party

2011 – 8 – 10 4 ora 26 perc 6 sec — the rockbusters – tough chick

2011 – 8 – 10 4 ora 28 perc 36 sec — Pete Roberts – The Ho Ho Rock & Roll

2011 – 8 – 10 4 ora 31 perc 16 sec — GARNELL COOPER & THE KINFOLKS – Long Distance

2011 – 8 – 10 4 ora 33 perc 56 sec –  20 – the epics on the rocks

2011 – 8 – 10 4 ora 36 perc 56 sec — Willie Wright And His Sparkles – Gibble Gobble

2011 – 8 – 10 4 ora 39 perc 16 sec — Various Artists – The Originals The Whip

2011 – 8 – 10 4 ora 41 perc 6 sec –  5 – ken williams trashcan

2011 – 8 – 10 4 ora 43 perc 56 sec — Hasil Adkins – Change Gears on That Thing

2011 – 8 – 10 4 ora 47 perc 56 sec — Hasil Adkins – Get Out of My Car

2011 – 8 – 10 4 ora 50 perc 16 sec — The Originals – The Whip

2011 – 8 – 10 4 ora 52 perc 6 sec — Hipbone Slim And The Knee Tremblers – What Do You Look Like

2011 – 8 – 10 4 ora 54 perc 46 sec — The Vikings – Nicotine

2011 – 8 – 10 4 ora 56 perc 56 sec — rockin’ rebels – burn baby burn

2011 – 8 – 10 4 ora 59 perc 6 sec — hasil adkins – 16.000 has anybody walked beside me

2011 – 8 – 10 5 ora 0 perc 36 sec — Russ Meyer – Babette Bardot

2011 – 8 – 10 5 ora 2 perc 6 sec — versek 3 – fŻ

2011 – 8 – 10 5 ora 6 perc 16 sec — Ottlik Gťza: Průza

2011 – 8 – 10 5 ora 10 perc 16 sec — Vesrchiedene – Track 39

2011 – 8 – 10 5 ora 11 perc 6 sec — Milan Kundera – 5.rťsz KŲnnyŻ ťs nehťz

2011 – 8 – 10 5 ora 19 perc 16 sec — Vesrchiedene – Track 28

2011 – 8 – 10 5 ora 20 perc 56 sec — Ratoti Zoltan – A Pityu bacsi fia

2011 – 8 – 10 5 ora 39 perc 36 sec — Ratoti Zoltan – Szeret ki

2011 – 8 – 10 5 ora 41 perc 16 sec — Mese Ovi – Antantťnusz

2011 – 8 – 10 5 ora 43 perc 6 sec — Milan Kundera – 1.rťsz KŲnnyŻ ťs nehťz

2011 – 8 – 10 5 ora 46 perc 26 sec — Ratoti Zoltan – 7

2011 – 8 – 10 6 ora 2 perc 56 sec — kingsofconv-csermakilona

2011 – 8 – 10 6 ora 3 perc 36 sec — James Chance – Theme From Grutzi Elvis

2011 – 8 – 10 6 ora 5 perc 16 sec — Deerhoof – Giga Dance

2011 – 8 – 10 6 ora 8 perc 16 sec — Drahdiwaberl – Gusch Bush

2011 – 8 – 10 6 ora 13 perc 6 sec — Pigface – Cutting Face- Gas Mask Mix

2011 – 8 – 10 6 ora 21 perc 26 sec — Drahdiwaberl – Heast Franz !

2011 – 8 – 10 6 ora 27 perc 26 sec — Pigface – 3 Burundi

2011 – 8 – 10 6 ora 31 perc 56 sec — Crass – Health Surface

2011 – 8 – 10 6 ora 34 perc 46 sec — james chance – incomplete~04 money to burn

2011 – 8 – 10 6 ora 40 perc 36 sec — Butthole Surfers – Creep in the Cellar

2011 – 8 – 10 6 ora 42 perc 36 sec — Foetus Corruptus – English Faggot

2011 – 8 – 10 6 ora 48 perc 56 sec –  4 – english faggot nothin man

2011 – 8 – 10 6 ora 52 perc 26 sec — Deerhoof – Apple Bomb

2011 – 8 – 10 6 ora 56 perc 46 sec — Teenage Jesus And The Jerks – The Closet

2011 – 8 – 10 7 ora 0 perc 36 sec — planetdrum-bagoly

2011 – 8 – 10 7 ora 1 perc 36 sec — The Residents – Another Land

2011 – 8 – 10 7 ora 5 perc 56 sec — The Residents – Icky Flix DVD -The Residents- Vileness Fats The Rebel’s Cave

2011 – 8 – 10 7 ora 9 perc 16 sec — The Residents – I Got Rhythm

2011 – 8 – 10 7 ora 12 perc 16 sec — Residents – The Monkey Man

2011 – 8 – 10 7 ora 16 perc 16 sec — The Residents – The Proposal

2011 – 8 – 10 7 ora 21 perc 46 sec — The Residents – Satisfaction

2011 – 8 – 10 7 ora 24 perc 36 sec — periszignŠl-eraz – 14 – pitchy

2011 – 8 – 10 7 ora 26 perc 46 sec — The Residents – Icky Flix DVD -The Residents- Harry The Head

2011 – 8 – 10 7 ora 29 perc 46 sec — Residents – On The Way (to Oklahoma)

2011 – 8 – 10 7 ora 33 perc 56 sec — The Residents – The Thing About Them

2011 – 8 – 10 7 ora 37 perc 56 sec — lťna+kira szignŠl – 2b – delay

2011 – 8 – 10 7 ora 39 perc 46 sec — periszignŠl-eraz – 9 – gregoriŠn

2011 – 8 – 10 7 ora 40 perc 16 sec — The Residents – The Game Ends

2011 – 8 – 10 7 ora 46 perc 56 sec — The Residents – True Love

2011 – 8 – 10 7 ora 58 perc 6 sec — The Residents – Migration

2011 – 8 – 10 8 ora 5 perc 56 sec — Mono – Jackie Says

2011 – 8 – 10 8 ora 13 perc 26 sec — Tortoise – Monica

2011 – 8 – 10 8 ora 19 perc 56 sec — Mono – Karelia (Opus 2)

2011 – 8 – 10 8 ora 32 perc 26 sec — MaseratiThe Mercury Program – You Give Me Problems About My Business

2011 – 8 – 10 8 ora 38 perc 6 sec — SubArachnoid Space – Square Wheels

2011 – 8 – 10 8 ora 47 perc 26 sec — Flying Saucer Attack – Feedback Song Demo

2011 – 8 – 10 8 ora 50 perc 16 sec — Tristeza – Manitas

2011 – 8 – 10 8 ora 53 perc 26 sec — Cul de Sac – Fifth Victim (Aerobics)

2011 – 8 – 10 8 ora 54 perc 36 sec — periszignŠl-eraz – 13 – zuhanůs

2011 – 8 – 10 9 ora 18 perc 6 sec — Steve Reich – The Desert Music (freQ NASTY &

2011 – 8 – 10 9 ora 25 perc 26 sec — SoniG—comp… – f.x. randomiz – metix v.1.0b7

2011 – 8 – 10 9 ora 29 perc 56 sec — Ravi Shankar and Philip Glass – Prashanti

2011 – 8 – 10 9 ora 43 perc 36 sec — Unknown Artist – Triangel – 3 – Glas-StraBe – mp3

2011 – 8 – 10 9 ora 47 perc 46 sec — Plastikman – Mind in Rewind

2011 – 8 – 10 9 ora 58 perc 6 sec — nosei sakata (*0) + richard chartier – OrO

2011 – 8 – 10 10 ora 0 perc 46 sec — Robert Ashley – Factory Preset

2011 – 8 – 10 10 ora 1 perc 26 sec — Marc Tremblay – Vroum

2011 – 8 – 10 10 ora 2 perc 56 sec — Alva Noto – excel

2011 – 8 – 10 10 ora 4 perc 6 sec — Helmut Lachenmann – 7 – vii

2011 – 8 – 10 10 ora 6 perc 36 sec — Kluster – Part 1

2011 – 8 – 10 10 ora 37 perc 36 sec — Track21

2011 – 8 – 10 10 ora 38 perc 16 sec — Mika Vainio (Pan Sonic) & Carsten Nicolai (Alva Noto.) – Grille

2011 – 8 – 10 10 ora 46 perc 16 sec — Mika Vainio (Pan Sonic) & Carsten Nicolai (Alva Noto.) – SŁsssonor

2011 – 8 – 10 10 ora 53 perc 36 sec — Arnold Schonberg – Variations for Orchestra Op.31 – Variation 5

2011 – 8 – 10 10 ora 55 perc 46 sec — Dezso Ranki Edit Klukon – Liszt Ferenc – Via Crucis : The 14 Stations Of The Cross : 14.Jesus Is Laid In The …

2011 – 8 – 10 10 ora 59 perc 56 sec — Lucien Monbuttou – I Find The Enemy

2011 – 8 – 10 11 ora 3 perc 6 sec — (01)

2011 – 8 – 10 11 ora 8 perc 36 sec — Merzbow – Iggy

2011 – 8 – 10 11 ora 11 perc 56 sec — Ryuichi Sakamoto – Catherine Dies

2011 – 8 – 10 11 ora 15 perc 16 sec — John Cage – Part One (to Line 220)

2011 – 8 – 10 11 ora 42 perc 16 sec — Luciano Berio – Sequenza III

2011 – 8 – 10 11 ora 51 perc 36 sec –  7 – chant

2011 – 8 – 10 11 ora 52 perc 26 sec — Steve Reich – Music for a Large Ensemble

2011 – 8 – 10 12 ora 8 perc 6 sec — Les – Musique Grotesque – 07-11-08

2011 – 8 – 10 13 ora 9 perc 6 sec — dunantuli-xrc

2011 – 8 – 10 13 ora 9 perc 56 sec — Track-02

2011 – 8 – 10 13 ora 14 perc 36 sec — vadisteineraz 2c

2011 – 8 – 10 13 ora 18 perc 36 sec — Boris – Dyna-Soar

2011 – 8 – 10 13 ora 22 perc 26 sec — Taku Sugimoto – Last Letter

2011 – 8 – 10 13 ora 25 perc 26 sec — Boris With Merzbow – Nothing Special

2011 – 8 – 10 13 ora 27 perc 36 sec — Ruins – Classical Music Medley

2011 – 8 – 10 13 ora 28 perc 56 sec — Ruins – Cozhritto

2011 – 8 – 10 13 ora 30 perc 6 sec — Boris With Merzbow – Pink

2011 – 8 – 10 13 ora 34 perc 16 sec — Ruins – Ffilhizabmn

2011 – 8 – 10 13 ora 38 perc 26 sec — Ruins – Gurthemvhail

2011 – 8 – 10 13 ora 41 perc 16 sec — Keiji Haino & Tatsuya Yoshida – Chinatown

2011 – 8 – 10 13 ora 46 perc 56 sec — Keiji Haino & Tatsuya Yoshida – West Broadway

2011 – 8 – 10 13 ora 50 perc 36 sec — periszignŠl – 22 – death metŠl wurlizer

2011 – 8 – 10 13 ora 55 perc 46 sec — Ruins – Bliezzaning Moltz

2011 – 8 – 10 14 ora 3 perc 6 sec — planetdrum-bagoly

2011 – 8 – 10 14 ora 3 perc 56 sec — Kecskes Ensemble – Three Turkish dances from the Linus Manuscript

2011 – 8 – 10 14 ora 6 perc 36 sec — nazan Ųncel – Atiyosun

2011 – 8 – 10 14 ora 9 perc 56 sec — Techo Roman Project – Havada Tuma Sesi

2011 – 8 – 10 14 ora 15 perc 16 sec — Bunalim – Hele Hele Gel

2011 – 8 – 10 14 ora 18 perc 6 sec — Sibel Can – Padisah

2011 – 8 – 10 14 ora 21 perc 56 sec — Kecskes Ensemble – March of the Bey’s soldiers when besieging Belgrade

2011 – 8 – 10 14 ora 23 perc 16 sec — Harem (Turkish Percussion Group) – Vasil

2011 – 8 – 10 14 ora 28 perc 46 sec — Harem (Turkish Percussion Group) – Armut Agaci

2011 – 8 – 10 14 ora 34 perc 56 sec — Track 12

2011 – 8 – 10 14 ora 38 perc 36 sec — Harem (Turkish Percussion Group) – Darbuka Solo 2 – Bunyamin Olguncan

2011 – 8 – 10 14 ora 41 perc 6 sec — Harem (Turkish Percussion Group) – Varda

2011 – 8 – 10 14 ora 45 perc 46 sec — Bunalim – Bunalim

2011 – 8 – 10 14 ora 49 perc 26 sec — Techo Roman Project – Mavi Boncuk [Blue Bead 3500]

2011 – 8 – 10 14 ora 55 perc 56 sec — ustafa kozent ve orkestrasi – dolana dolana

2011 – 8 – 10 14 ora 58 perc 56 sec — Track 19

2011 – 8 – 10 15 ora 1 perc 46 sec — erkut tackin – sevmek istiyorum

2011 – 8 – 10 15 ora 4 perc 36 sec — Track 16

2011 – 8 – 10 15 ora 8 perc 26 sec — Various Artists – Tarsus’lu Abdulkerim Bekledim Kac Gece

2011 – 8 – 10 15 ora 11 perc 36 sec — fikret kizilok – aybatti (edit)

2011 – 8 – 10 15 ora 14 perc 46 sec — Various Artists – Nafi Bey Derdime Vakif Degil

2011 – 8 – 10 15 ora 18 perc 16 sec — Sezen Aksu – Gungormemisler

2011 – 8 – 10 15 ora 22 perc 6 sec — Laco Tayfa And Husnu Senlendirici – Ciftetelli

2011 – 8 – 10 15 ora 27 perc 26 sec — Umit Sayin – Ben Tabii Ki

2011 – 8 – 10 15 ora 31 perc 36 sec — Ahmet Kanneci – Six Anatolian Pieces – 5.000 Odam kireÁtir

2011 – 8 – 10 15 ora 35 perc 16 sec — Kecskes Ensemble – Giovanni Battista Donado: Two Turkish love songs

2011 – 8 – 10 15 ora 39 perc 6 sec — Track 5

2011 – 8 – 10 15 ora 46 perc 46 sec — ferdi ozbegen – kopruden gecti gelin

2011 – 8 – 10 15 ora 49 perc 56 sec — pis pisla – Pis Pisla

2011 – 8 – 10 15 ora 53 perc 26 sec — Techo Roman Project – Bu Candi Rom

2011 – 8 – 10 15 ora 58 perc 46 sec — Track 10

2011 – 8 – 10 16 ora 2 perc 6 sec — vadisteineraz 2c

2011 – 8 – 10 16 ora 6 perc 6 sec — Toe – Music For You

2011 – 8 – 10 16 ora 7 perc 56 sec — toe – After Image feat. Harada Ikuko (Clammbon)

2011 – 8 – 10 16 ora 9 perc 26 sec — Caspian – Mie

2011 – 8 – 10 16 ora 11 perc 16 sec — Caspian – Malacoda

2011 – 8 – 10 16 ora 15 perc 56 sec — Caspian – Epochs in DMaj

2011 – 8 – 10 16 ora 20 perc 56 sec — Caspian – Of Foam and Wave

2011 – 8 – 10 16 ora 26 perc 56 sec — Caspian – Concrescence

2011 – 8 – 10 16 ora 31 perc 16 sec — Caspian – The Raven

2011 – 8 – 10 16 ora 34 perc 6 sec — Caspian – Sycamore

2011 – 8 – 10 16 ora 43 perc 6 sec –  1 – star city russia

2011 – 8 – 10 16 ora 48 perc 46 sec –  2 – accelerating on a smoother road

2011 – 8 – 10 16 ora 50 perc 26 sec –  3 – balanced on its own flame

2011 – 8 – 10 16 ora 52 perc 16 sec –  4 – comfort

2011 – 8 – 10 16 ora 58 perc 26 sec — Caspian – La Cerva

2011 – 8 – 10 17 ora 3 perc 26 sec — Public Image Ltd. – F.F.F.

2011 – 8 – 10 17 ora 8 perc 56 sec –  9 – Never Enough

2011 – 8 – 10 17 ora 13 perc 26 sec — periszignŠl 27 – huzogatůs cidris

2011 – 8 – 10 17 ora 18 perc 46 sec — lťna+kira szignŠl – 3c – pitch

2011 – 8 – 10 17 ora 25 perc 26 sec — Cabaret Voltaire – Runaway [Cabaret Voltaire Remix]

2011 – 8 – 10 17 ora 33 perc 6 sec — Velvet Underground – White LightWhite Heat

2011 – 8 – 10 17 ora 40 perc 16 sec — The Sisters Of Mercy – We Are The Same Susanne

2011 – 8 – 10 17 ora 44 perc 36 sec — Siouxsie and the Banshees – The Quarterdrawing of the Dog

2011 – 8 – 10 17 ora 49 perc 36 sec — Daniel Szabo Trio Meets Chris Potter – Bubble Song

2011 – 8 – 10 17 ora 58 perc 6 sec — Velvet Underground – White LightWhite Heat

2011 – 8 – 10 18 ora 5 perc 16 sec — Blur – No Distance Left To Run (Live at the Wembley Arena December 11th 1999)

2011 – 8 – 10 18 ora 9 perc 26 sec — The Mothers Of Invention – The Duke Of Prunes

2011 – 8 – 10 18 ora 11 perc 36 sec — Sex Pistols – Anarchy in the U.K.

2011 – 8 – 10 18 ora 15 perc 36 sec — The Smiths – Stop Me If You Think You’ve Heard This One Before

2011 – 8 – 10 18 ora 19 perc 6 sec — Velvet Underground – Jesus

2011 – 8 – 10 18 ora 23 perc 56 sec — Muse – Exogenesis: Symphony Pt 1: Overture

2011 – 8 – 10 18 ora 28 perc 16 sec — Cabaret Voltaire – You Like to Torment Me

2011 – 8 – 10 18 ora 33 perc 56 sec — Joy Division – Day of the Lords

2011 – 8 – 10 18 ora 38 perc 36 sec — EZEkiel – Jah’s hardcore

2011 – 8 – 10 18 ora 42 perc 26 sec — Billie Holiday – They Can’t Take That Away From Me

2011 – 8 – 10 18 ora 46 perc 36 sec –  1 Saturday’s Child

2011 – 8 – 10 18 ora 51 perc 6 sec — Cabaret Voltaire – Blue Heat

2011 – 8 – 10 18 ora 55 perc 6 sec — New Order – Sub-culture

2011 – 8 – 10 19 ora 0 perc 6 sec — mťgis miťrt

2011 – 8 – 10 19 ora 4 perc 16 sec — artist – 13 – purple shadows – the joker

2011 – 8 – 10 19 ora 6 perc 46 sec — Dave Barbour – Mambo Jambo (Que Rico El)

2011 – 8 – 10 19 ora 7 perc 34 sec — mspot

2011 – 8 – 10 19 ora 7 perc 36 sec — mspot

2011 – 8 – 10 21 ora 1 perc 3 sec — virginal

2011 – 8 – 10 21 ora 1 perc 3 sec — virginal

2011 – 8 – 10 22 ora 13 perc 14 sec — Wanda SŠ Sergio Mendes – So Nice

2011 – 8 – 10 22 ora 14 perc 14 sec — <Unknown> – Track 1 – EVERYDAY

2011 – 8 – 10 22 ora 20 perc 24 sec — DJ Food – the crow…

2011 – 8 – 10 22 ora 28 perc 14 sec — The Streets – The Irony Of It All

2011 – 8 – 10 22 ora 31 perc 44 sec — periszignŠl-eraz – 8 – gregoriŠn

2011 – 8 – 10 22 ora 34 perc 34 sec — peri-peri szignŠl 2

2011 – 8 – 10 22 ora 40 perc 4 sec — Nelson Riddle & His Orchestra – My Three Sons

2011 – 8 – 10 22 ora 42 perc 24 sec — Zuboly – 3 – 1 5 Milliů Tťpťs Magyaror

2011 – 8 – 10 22 ora 47 perc 34 sec — Track 9

2011 – 8 – 10 22 ora 51 perc 54 sec — TķlvilŠg – Alkesz CsŠkesz (rŠdiů mix)

2011 – 8 – 10 22 ora 58 perc 54 sec — Agyou – Salsa Core

2011 – 8 – 10 23 ora 4 perc 44 sec — Satanicpornocultshop – Custom Drum Destroyer

2011 – 8 – 10 23 ora 8 perc 24 sec — Satanicpornocultshop – 9 Headed Monster

2011 – 8 – 10 23 ora 12 perc 24 sec –  2 Road Hog

2011 – 8 – 10 23 ora 16 perc 24 sec –  5 Ohms For Homes

2011 – 8 – 10 23 ora 20 perc 34 sec –  6 Ignorant of the Situation

2011 – 8 – 10 23 ora 23 perc 24 sec –  11 Dadanger Music

2011 – 8 – 10 23 ora 28 perc 44 sec —  10 The Jum Jum Song

2011 – 8 – 10 23 ora 33 perc 44 sec –  18 On Her Majestys Secret Dune

2011 – 8 – 10 23 ora 36 perc 34 sec –  14 Chatterbox

2011 – 8 – 10 23 ora 40 perc 24 sec –  7 Typhoon of 98

2011 – 8 – 10 23 ora 44 perc 44 sec –  3 Forward Into Furniture

2011 – 8 – 10 23 ora 51 perc 4 sec — Jean Jacques Perrey – 13 – jj perrey and cosmic pocket – hollyfool chewing gun

2011 – 8 – 10 23 ora 52 perc 14 sec — Jean Jacques Perrey – 12 – jj perrey and cosmic pocket – no frogman no cry

2011 – 8 – 10 23 ora 56 perc 54 sec — Jean Jacques Perrey – 6 – jj perrey and cosmic pocket – g.s.o.h

csütörtöki nap:

2011 – 8 – 11 0 ora 3 perc 4 sec — Jean Jacques Perrey – 3 – jj perrey and cosmic pocket – froots

2011 – 8 – 11 0 ora 3 perc 14 sec — Jean Jacques Perrey – 1 – jj perrey and cosmic pocket – frothy

2011 – 8 – 11 0 ora 5 perc 24 sec — Jean Jacques Perrey – 3 – jj perrey and cosmic pocket – froots

2011 – 8 – 11 0 ora 7 perc 54 sec — Mauxuam – After B4

2011 – 8 – 11 0 ora 14 perc 14 sec — Mauxuam – Wiggly Things ( The Glitch mix)

2011 – 8 – 11 0 ora 22 perc 4 sec — Mauxuam – Jahnesh (Tower mix)

2011 – 8 – 11 0 ora 29 perc 44 sec — cloudcycle – Stratus

2011 – 8 – 11 0 ora 39 perc 44 sec — cloudcycle – Stratus.Alto

2011 – 8 – 11 0 ora 49 perc 34 sec — cloudcycle – stratus.jfk approach

2011 – 8 – 11 1 ora 4 perc 24 sec — cloudcycle – chimbre

2011 – 8 – 11 1 ora 40 perc 4 sec — cloudcycle – chimbre

2011 – 8 – 11 1 ora 55 perc 4 sec — Ishq – Salamander

2011 – 8 – 11 2 ora 11 perc 4 sec — Ishq – Solar Sailing

2011 – 8 – 11 2 ora 22 perc 34 sec — Ishq – Sundive

2011 – 8 – 11 2 ora 34 perc 34 sec — Ishq – Elmorya

2011 – 8 – 11 2 ora 45 perc 24 sec — Ishq – Ensoph

2011 – 8 – 11 2 ora 53 perc 14 sec — Ishq – Sol

2011 – 8 – 11 3 ora 3 perc 14 sec — Ishq – Aphrodite

2011 – 8 – 11 3 ora 8 perc 34 sec — Ishq – Dawns first light

2011 – 8 – 11 3 ora 15 perc 24 sec — Ishq – The sun arcs a smile

2011 – 8 – 11 3 ora 20 perc 14 sec — Ishq – Haze of yesterday

2011 – 8 – 11 3 ora 27 perc 4 sec — Ishq – Distant shores – long before

2011 – 8 – 11 3 ora 34 perc 44 sec — Ishq – Evensong – still

2011 – 8 – 11 3 ora 44 perc 14 sec — Ishq – As starlight shining bright

2011 – 8 – 11 3 ora 52 perc 54 sec — Ishq – Moonlight sea

2011 – 8 – 11 4 ora 0 perc 54 sec — Ishq – A new day

2011 – 8 – 11 4 ora 11 perc 4 sec — Loscil – Black Tusk

2011 – 8 – 11 4 ora 21 perc 14 sec — Loscil – Fromme

2011 – 8 – 11 4 ora 28 perc 44 sec — Loscil – Stave Peak

2011 – 8 – 11 4 ora 35 perc 24 sec — Loscil – Nťvť

2011 – 8 – 11 4 ora 43 perc 34 sec — Loscil – Brohm Ridge

2011 – 8 – 11 4 ora 55 perc 4 sec — Loscil – Goat Mountain

2011 – 8 – 11 5 ora 5 perc 34 sec — Biosphere – Sendai-1

2011 – 8 – 11 5 ora 13 perc 34 sec — Biosphere – Shika-1

2011 – 8 – 11 5 ora 21 perc 24 sec — Biosphere – Joyo-1

2011 – 8 – 11 5 ora 27 perc 4 sec — Biosphere – Ikata-1

2011 – 8 – 11 5 ora 32 perc 4 sec — Biosphere – Monju-1

2011 – 8 – 11 5 ora 34 perc 44 sec — Biosphere – Genkai-1

2011 – 8 – 11 5 ora 40 perc 24 sec — The Untitled – 2 Sumpfgebiet

2011 – 8 – 11 5 ora 43 perc 14 sec — Biosphere – Oi-1

2011 – 8 – 11 5 ora 48 perc 24 sec — Biosphere – Monju-2

2011 – 8 – 11 5 ora 52 perc 24 sec — Biosphere – Fujiko

2011 – 8 – 11 5 ora 57 perc 14 sec — Biosphere – Sendai-1

2011 – 8 – 11 6 ora 5 perc 14 sec — peri – ana-mŠvszignŠl 1

2011 – 8 – 11 6 ora 10 perc 24 sec –  2 – desert

2011 – 8 – 11 6 ora 13 perc 44 sec — periszignŠl – 23 – eraz bugybori

2011 – 8 – 11 6 ora 17 perc 54 sec — Tortoise – Blue Station

2011 – 8 – 11 6 ora 23 perc 24 sec — Rothko – I sense You Fading Away

2011 – 8 – 11 6 ora 29 perc 4 sec — Tortoise – A Survey

2011 – 8 – 11 6 ora 32 perc 4 sec — Cul de Sac – Liturgy

2011 – 8 – 11 6 ora 35 perc 14 sec — Maserati – No More Sages

2011 – 8 – 11 6 ora 40 perc 14 sec — Tortoise – Jetty

2011 – 8 – 11 6 ora 51 perc 34 sec — Tortoise – Jetty

2011 – 8 – 11 6 ora 59 perc 4 sec — Maserati – Kalimera

2011 – 8 – 11 7 ora 3 perc 24 sec — kingsofconv-csermakilona

2011 – 8 – 11 7 ora 8 perc 44 sec — janko nilovic – blows and rhythm

2011 – 8 – 11 7 ora 10 perc 54 sec — Hot Jazz Band – Avalon

2011 – 8 – 11 7 ora 14 perc 4 sec –  3 trois pas sur le sable

2011 – 8 – 11 7 ora 16 perc 4 sec — Enoch Light – Japanese Sandman

2011 – 8 – 11 7 ora 18 perc 24 sec — Janko Nilovic & Dave Sucky – Ski Trails

2011 – 8 – 11 7 ora 20 perc 54 sec — New Classic Singers – Call Me

2011 – 8 – 11 7 ora 23 perc 24 sec — Enoch Light – Ain’t Misbehavinn

2011 – 8 – 11 7 ora 26 perc 44 sec — Esquivel – AudioTrack 10

2011 – 8 – 11 7 ora 29 perc 14 sec — Louis Prima & Keely Smith – I’ve Got You Under My Skin

2011 – 8 – 11 7 ora 31 perc 54 sec — Esquivel – AudioTrack 8

2011 – 8 – 11 7 ora 34 perc 24 sec — Peter Thomas Sound Orchestra – Raumpatrouille complete Music

2011 – 8 – 11 7 ora 37 perc 54 sec — Si Zentner – Charade

2011 – 8 – 11 7 ora 40 perc 34 sec — The Voices Of Walter Schumann – Holiday For Strings

2011 – 8 – 11 7 ora 42 perc 54 sec — Martin Denny – The Carioca

2011 – 8 – 11 7 ora 45 perc 44 sec — Gerry Hayes And The Dynamic-Brass – Go-Go-Girl

2011 – 8 – 11 7 ora 48 perc 24 sec — Peter Thomas Sound Orchestra – Popular Myth And Destruction Of Sodom

2011 – 8 – 11 7 ora 49 perc 44 sec — Peter Thomas Sound Orchester – Moontown

2011 – 8 – 11 7 ora 53 perc 14 sec — Enoch Light – Let It Be

2011 – 8 – 11 7 ora 57 perc 4 sec — Latin Jazz Sextet – A Night In Tunisia

2011 – 8 – 11 8 ora 0 perc 54 sec — Anon – Litany

2011 – 8 – 11 8 ora 4 perc 14 sec — peri-szignŠl – 18b – Šlmos de felkorbŠcsolt

2011 – 8 – 11 8 ora 7 perc 14 sec — Track No05

2011 – 8 – 11 8 ora 9 perc 44 sec — Sirtos – Gel kaisi

2011 – 8 – 11 8 ora 12 perc 24 sec — Various – 9 The little Flute:Spasoje J

2011 – 8 – 11 8 ora 14 perc 54 sec — alan lomax – romania – braul pe sapte (1938)

2011 – 8 – 11 8 ora 17 perc 4 sec — Sirtos – 11 – Kodzari

2011 – 8 – 11 8 ora 18 perc 54 sec — Various – 16 The Brass Band: Banda de R

2011 – 8 – 11 8 ora 22 perc 24 sec — Various – 16 Jagodice

2011 – 8 – 11 8 ora 23 perc 54 sec — Dona Dumitru Siminica – hora ploiestenilor

2011 – 8 – 11 8 ora 26 perc 14 sec — Hasmik Harutyunyan wShoghakan Ensemble – Nazeyi Oror

2011 – 8 – 11 8 ora 30 perc 34 sec — track no10

2011 – 8 – 11 8 ora 31 perc 24 sec — Track No17

2011 – 8 – 11 8 ora 33 perc 44 sec — Gevorg Dabagian – Hovern enkan

2011 – 8 – 11 8 ora 38 perc 24 sec — bosnia herzegovina – sastali se capak i fatari

2011 – 8 – 11 8 ora 39 perc 44 sec — periszignŠl-eraz – 6 – mucsai

2011 – 8 – 11 8 ora 42 perc 14 sec — gevgelis karpis papas – Autosxediasmos sto politiko ntefi

2011 – 8 – 11 8 ora 44 perc 24 sec — Dresch Quartett – Over The Water

2011 – 8 – 11 8 ora 50 perc 34 sec — lťna+kira szignŠl – 2b – delay

2011 – 8 – 11 8 ora 51 perc 44 sec — balkan – Esma Redzepova – Cherenije

2011 – 8 – 11 8 ora 55 perc 34 sec — track no05

2011 – 8 – 11 8 ora 56 perc 14 sec — Various – Blehorkestar Bakija Bakiīc from Vranje Preserka

2011 – 8 – 11 8 ora 59 perc 54 sec — Track No22

2011 – 8 – 11 9 ora 1 perc 54 sec — periszignŠl-eraz – 10 – cidri

2011 – 8 – 11 9 ora 6 perc 14 sec — Lisa Gerrard – The serpent & the dove

2011 – 8 – 11 9 ora 13 perc 44 sec — Lisa Gerrard – The maharaja

2011 – 8 – 11 9 ora 20 perc 24 sec — Lisa Gerrard – Abwoon

2011 – 8 – 11 9 ora 24 perc 14 sec –  3 Medusa

2011 – 8 – 11 9 ora 30 perc 24 sec — This Mortal Coil – Dreams Made Flesh

2011 – 8 – 11 9 ora 34 perc 14 sec — periszignŠl-eraz – 9 – gregoriŠn

2011 – 8 – 11 9 ora 38 perc 54 sec — Dead Can Dance – Saltarello

2011 – 8 – 11 9 ora 41 perc 34 sec — Dead Can Dance – Desert Song

2011 – 8 – 11 9 ora 45 perc 54 sec –  11 – Carnival Of Light

2011 – 8 – 11 9 ora 49 perc 24 sec — peri-szignŠl – 18 – Šlmos

2011 – 8 – 11 9 ora 53 perc 14 sec — Fortune Presents Gifts Not According To The Book

2011 – 8 – 11 9 ora 59 perc 14 sec — Lisa GerrardPieter Bourke – Forest Veil

2011 – 8 – 11 10 ora 1 perc 44 sec — Dead Can Dance – Don’t Fade Away

2011 – 8 – 11 10 ora 7 perc 54 sec — Dead Can Dance – Yulunga (Spirit Dance)

2011 – 8 – 11 10 ora 14 perc 54 sec — periszignŠl-eraz – 8 – gregoriŠn

2011 – 8 – 11 10 ora 20 perc 4 sec — periszignŠl-eraz – 7 – mantra

2011 – 8 – 11 10 ora 20 perc 14 sec — Dead Can Dance – The The UbiQuitous Rm Lovergro

2011 – 8 – 11 10 ora 26 perc 24 sec –  2 – The Trial

2011 – 8 – 11 10 ora 30 perc 14 sec — Dead Can Dance – In the Kingdom of the Blind the One-Eyed Are Kings

2011 – 8 – 11 10 ora 34 perc 24 sec –  3 In The Wake Of Adversity

2011 – 8 – 11 10 ora 38 perc 34 sec — Dead Can Dance – The Host of Seraphim

2011 – 8 – 11 10 ora 44 perc 54 sec –  8 – A Passage In Time

2011 – 8 – 11 10 ora 49 perc 4 sec — Dead Can Dance – Sanvean

2011 – 8 – 11 10 ora 53 perc 14 sec — Dead Can Dance – Severance

2011 – 8 – 11 10 ora 56 perc 34 sec — Dead Can Dance – Cantara

2011 – 8 – 11 11 ora 2 perc 24 sec — v.a. – podkazt 6 MesterhŠzyKopott lopott gitŠrtokom

2011 – 8 – 11 12 ora 10 perc 14 sec — ripoff-dora

2011 – 8 – 11 12 ora 16 perc 24 sec — Asha Bhosle – Jab Tax Rahe

2011 – 8 – 11 12 ora 20 perc 54 sec — Asha Bhosle – Dil Jalon Ka

2011 – 8 – 11 12 ora 24 perc 54 sec — Rahul Dev Burman – Incidental Music

2011 – 8 – 11 12 ora 27 perc 4 sec — Asha BhosleThe Kronos Quartet – Koi Aaya Aane Bhi De (If People Come) {From Kala Sona}

2011 – 8 – 11 12 ora 32 perc 44 sec — Asha Bhonsle – Tum Kitne Din Baad

2011 – 8 – 11 12 ora 37 perc 14 sec — Kalyanji-Aanadji – Theme Music

2011 – 8 – 11 12 ora 40 perc 4 sec — bollywood classic sixties indian films – bollywood – 1

2011 – 8 – 11 12 ora 46 perc 54 sec — Asha Bhosle – Dum Maro Dum

2011 – 8 – 11 12 ora 49 perc 24 sec — Asha BhosleThe Kronos Quartet – Mera Kuchh Saaman (Some of My Things) {From Ijaazat}

2011 – 8 – 11 12 ora 56 perc 24 sec — Asha Bhosle – Jhumka Gira Re

2011 – 8 – 11 12 ora 59 perc 44 sec — Asha BhosleThe Kronos Quartet – Dum Maro Dum (Take Another Toke) {From Hare Rama Hare Krishna}

2011 – 8 – 11 13 ora 4 perc 34 sec — Galactus Zeit – aramchek

2011 – 8 – 11 13 ora 8 perc 44 sec –  2 cooler – blue and brown petals

2011 – 8 – 11 13 ora 13 perc 24 sec — Archbishop Jason Polland – Meditative Cacophony

2011 – 8 – 11 13 ora 16 perc 54 sec — Ferenc Vaspoeri Photon

2011 – 8 – 11 13 ora 22 perc 24 sec — Ferenc Vaspoeri – Komfort (Cooler’s Remix)

2011 – 8 – 11 13 ora 27 perc 4 sec — James Schidlowsky – Kate

2011 – 8 – 11 13 ora 32 perc 14 sec — Ferenc Vaspoeri – Astoria

2011 – 8 – 11 13 ora 38 perc 24 sec — GST Mugwump – While My Sitar Gently Drones

2011 – 8 – 11 13 ora 50 perc 4 sec — Soutien Gorge – IndulŠs

2011 – 8 – 11 13 ora 52 perc 4 sec — Used – Junior McIntosh Link 1

2011 – 8 – 11 13 ora 52 perc 34 sec — Archbishop Jason Polland – The Apocalypse Is Over

2011 – 8 – 11 13 ora 56 perc 54 sec — Used – Jason’s Violin Medley

2011 – 8 – 11 13 ora 58 perc 14 sec — Used – The Electric Polywog

2011 – 8 – 11 14 ora 2 perc 34 sec — Apocalyptica – Creeping Death

2011 – 8 – 11 14 ora 7 perc 44 sec — Kronos Quartet – Shostokovich: String Quartet No. 8 – II. Allegro Molto

2011 – 8 – 11 14 ora 10 perc 14 sec — Arvo Part – Evangelist: Et Misit Eum Annas Ligatum. . .

2011 – 8 – 11 14 ora 13 perc 54 sec — GST Mugwump – While My Sitar Gently Drones

2011 – 8 – 11 14 ora 14 perc 14 sec — Walter Carlos – Title Music from A Clockwork Orange

2011 – 8 – 11 14 ora 16 perc 44 sec — Bartůk Bťla – KodŠly ZoltŠn – Magyar nťpzene – No.11 ElkiŠltom magamat No.10 Egy nagyůru bůha

2011 – 8 – 11 14 ora 19 perc 34 sec — Vidovszky LŠszlů – Twelve duos – 10.000

2011 – 8 – 11 14 ora 22 perc 14 sec — periszignŠl-eraz – 5 – rinya

2011 – 8 – 11 14 ora 27 perc 4 sec — 11-Hall of the Mountain King

2011 – 8 – 11 14 ora 30 perc 34 sec — D. Schurch L. Newton Z. Parkins U. Leimgruber A. Frangenheim O. Yoshihide R. Turner – Screen 4

2011 – 8 – 11 14 ora 35 perc 54 sec — Soutien Gorge – IndulŠs

2011 – 8 – 11 14 ora 37 perc 54 sec — Used – Junior McIntosh Link 1

2011 – 8 – 11 14 ora 38 perc 24 sec — Amadinda – JOVIAL JASPER

2011 – 8 – 11 14 ora 44 perc 44 sec — Track11

2011 – 8 – 11 14 ora 45 perc 44 sec — 12-Until it sleeps

2011 – 8 – 11 14 ora 49 perc 4 sec — Archbishop Jason Polland – The Apocalypse Is Over

2011 – 8 – 11 14 ora 53 perc 24 sec –  112 the people band – part 3

2011 – 8 – 11 15 ora 0 perc 4 sec — Gyorgy Ligeti – String Quartet 1-7 Metamorpho

2011 – 8 – 11 15 ora 0 perc 24 sec –  4 Skins – One Law For Them

2011 – 8 – 11 15 ora 3 perc 24 sec — RůzsaszŪn Pitbull – GerontofŪlia

2011 – 8 – 11 15 ora 5 perc 54 sec — HťtkŲznaPI CSAlůdŠsok – Nem csak a szťlsűjobb…

2011 – 8 – 11 15 ora 9 perc 4 sec — 05c.remenytelen ifjusag

2011 – 8 – 11 15 ora 9 perc 19 sec — necropsia , melyseg

2011 – 8 – 11 15 ora 15 perc 13 sec — GyalŠzat – Egy punkban legyen tartŠs

2011 – 8 – 11 15 ora 17 perc 13 sec — CPG – Primitiv Bunko

2011 – 8 – 11 15 ora 18 perc 53 sec — Szůkimondů szŲvegek – Mindehol csak kihasznŠlnak

2011 – 8 – 11 15 ora 20 perc 43 sec — Qss – 4 – Nem ťrdekel

2011 – 8 – 11 15 ora 23 perc 23 sec — BurzsoŠ NyugdŪjasok – A 21-bűl nem engedek!

2011 – 8 – 11 15 ora 25 perc 43 sec — Rohadt Budapest – UtŠlom a rendűrt!

2011 – 8 – 11 15 ora 27 perc 13 sec — Laura torzulŠsai – ŕri můka

2011 – 8 – 11 15 ora 28 perc 23 sec — Tudůsok – 09-Ideg

2011 – 8 – 11 15 ora 30 perc 53 sec — Modells – Befejezetlen Gondolat

2011 – 8 – 11 15 ora 34 perc 13 sec — Track12

2011 – 8 – 11 15 ora 38 perc 23 sec — VilŠg LŠzadůi Harcra Fel ! – 2 Kretens-BŁrokrŠcia

2011 – 8 – 11 15 ora 39 perc 53 sec — KŠroly BŠcsi – Ńllatfarm

2011 – 8 – 11 15 ora 41 perc 13 sec –  11 – elgancsolunk elegans

2011 – 8 – 11 15 ora 43 perc 53 sec — 01-Track-01

2011 – 8 – 11 15 ora 45 perc 33 sec — IfjķgŠrdistŠk – RendszervŠltŠs

2011 – 8 – 11 15 ora 47 perc 23 sec — Durbints Sůgor – Hasollů lyůkat!

2011 – 8 – 11 15 ora 49 perc 33 sec –  6 – …ljetek Halottak

2011 – 8 – 11 15 ora 52 perc 33 sec — ETA – Timur ťs csapata

2011 – 8 – 11 15 ora 54 perc 3 sec — vadisteineraz szignŠl – 2e

2011 – 8 – 11 15 ora 54 perc 13 sec — Xerox – Fuck It Rolls

2011 – 8 – 11 15 ora 58 perc 13 sec — Riziků faktor – TŠmadŠs az emberisťg ellen

2011 – 8 – 11 16 ora 2 perc 3 sec — periszignŠl-eraz – 32 – mucsai segglyuk

2011 – 8 – 11 16 ora 2 perc 23 sec — Siouxsie And The Banshees – Jigsaw Feeling

2011 – 8 – 11 16 ora 6 perc 53 sec — SIOUXSIE and the BANSHEES – Israel (7 A-side)

2011 – 8 – 11 16 ora 11 perc 53 sec — Siouxsie and the Banshees – Cascade

2011 – 8 – 11 16 ora 13 perc 43 sec — darkomanoa

2011 – 8 – 11 16 ora 16 perc 13 sec — Siouxsie & The Banshees – Love in a Void [7 AA-Side][*]

2011 – 8 – 11 16 ora 18 perc 53 sec — Siouxsie And The Banshees – Voodoo Dolly

2011 – 8 – 11 16 ora 19 perc 42 sec — darkomania – ideas – főnix

2011 – 8 – 11 17 ora 10 perc 41 sec — Converge – Wretched World

2011 – 8 – 11 17 ora 13 perc 21 sec — Mastodon – The Czar (I. Usurper II. Escape III. Martyr IV. Spiral)

2011 – 8 – 11 17 ora 24 perc 21 sec — Kreator – hordes of chaos ( a necrologue for the elite)

2011 – 8 – 11 17 ora 29 perc 21 sec — Killswitch Engage – The Forgotten

2011 – 8 – 11 17 ora 32 perc 41 sec — vadisteineraz szignŠl – 2d

2011 – 8 – 11 17 ora 40 perc 31 sec — Solitude Aeturnus – Sightless

2011 – 8 – 11 17 ora 44 perc 51 sec — Opeth – The Grand Conjuration

2011 – 8 – 11 17 ora 55 perc 1 sec — Megadeth – Bodies

2011 – 8 – 11 17 ora 58 perc 41 sec — Callisto – Eastern Era

2011 – 8 – 11 18 ora 4 perc 21 sec — The Luyas – Seeing Things

2011 – 8 – 11 18 ora 7 perc 51 sec — Toe – I Do Still Wrong

2011 – 8 – 11 18 ora 10 perc 51 sec — Four Tet – And They All Look Broken Heart

2011 – 8 – 11 18 ora 16 perc 1 sec — The Dylan Group – Some Kind Of Lullaby

2011 – 8 – 11 18 ora 24 perc 11 sec — periszignal 41 – logika & ehseg

2011 – 8 – 11 18 ora 28 perc 1 sec — Wildbirds And Peacedrums – Peeling Off The Layers

2011 – 8 – 11 18 ora 32 perc 11 sec — EMA – Breakfast

2011 – 8 – 11 18 ora 35 perc 31 sec — Laika – Barefoot Blues

2011 – 8 – 11 18 ora 39 perc 21 sec — Hooverphonic – Plus Profond

2011 – 8 – 11 18 ora 43 perc 51 sec — Panda Bear – Afterburner

2011 – 8 – 11 18 ora 50 perc 21 sec — Panda Bear – Afterburner

2011 – 8 – 11 18 ora 54 perc 41 sec — Tricky – Demise

2011 – 8 – 11 18 ora 58 perc 31 sec — Nicola Hitchcock – Cloudy Skies & Rain

2011 – 8 – 11 19 ora 3 perc 11 sec — Meat Beat Manifesto – Less

2011 – 8 – 11 19 ora 8 perc 31 sec — peri – ana-mŠvszignŠl 1

2011 – 8 – 11 19 ora 14 perc 41 sec — Benga – Killer’s About (Dub)

2011 – 8 – 11 19 ora 17 perc 11 sec — Scorn – Super mantis

2011 – 8 – 11 19 ora 22 perc 21 sec –  1 haed like a hole

2011 – 8 – 11 19 ora 24 perc 31 sec — Lee Perry – Zap Pow – River

2011 – 8 – 11 19 ora 28 perc 1 sec — Amon Tobin – Twelvses

2011 – 8 – 11 19 ora 28 perc 11 sec — Appleblim and Peverelist – Over Here

2011 – 8 – 11 19 ora 36 perc 41 sec — Moving Ninja Formations – Blackout

2011 – 8 – 11 19 ora 42 perc 11 sec — periszignŠl – 23 – eraz bugybori

2011 – 8 – 11 19 ora 44 perc 51 sec — Distance – Loosen My Grip

2011 – 8 – 11 19 ora 50 perc 51 sec — Cyrus – Long Story

2011 – 8 – 11 19 ora 56 perc 1 sec — miBenga – Killer’s About (Dub)

2011 – 8 – 11 19 ora 56 perc 13 sec — Benga – Killer’s About (Dub)

2011 – 8 – 11 19 ora 56 perc 27 sec — minimalcsutortok – mill

2011 – 8 – 11 19 ora 56 perc 27 sec — minimalcsutortok – mill

2011 – 8 – 11 19 ora 56 perc 28 sec — minimalcsutortok – mill

pénteki nap:

2011 – 8 – 12 7 ora 48 perc 28 sec — Thanes – Beginning Word

2011 – 8 – 12 7 ora 49 perc 58 sec — Gong – You Can’t Kill Me

2011 – 8 – 12 7 ora 56 perc 18 sec — Pink Floyd – CD2 – 1 – Sysyphus Part 1 Richard Wright

2011 – 8 – 12 7 ora 57 perc 28 sec — kraut rock sampler – Toccata-SWINGING SAFARI

2011 – 8 – 12 8 ora 0 perc 58 sec — kovi-konferŠl

2011 – 8 – 12 8 ora 1 perc 18 sec — cd1 02-psappha

2011 – 8 – 12 8 ora 15 perc 28 sec — Various Artists – Teke Song

2011 – 8 – 12 8 ora 19 perc 38 sec — periszignŠl-eraz – 3 – ťrzťki

2011 – 8 – 12 8 ora 22 perc 18 sec — peri-szignŠl – 17 – Šlmos piccs

2011 – 8 – 12 8 ora 24 perc 48 sec — Harem (Turkish Percussion Group) – Darbuka Solo 1 – Bunyamin Olguncan

2011 – 8 – 12 8 ora 27 perc 28 sec — periszignŠl – 29 – idilli para

2011 – 8 – 12 8 ora 30 perc 18 sec — Sekolah Tinggi Seni Indonesia – Swa Buana Paksa

2011 – 8 – 12 8 ora 34 perc 48 sec — john cage (amadinda percussion group) – forever and sunsmell

2011 – 8 – 12 8 ora 40 perc 8 sec — john cage (amadinda percussion group) – imaginary landscape n. 2

2011 – 8 – 12 8 ora 43 perc 38 sec — Terry Bozzio – Waltz Of Deception

2011 – 8 – 12 8 ora 47 perc 28 sec — Kodo – Track 1

2011 – 8 – 12 8 ora 53 perc 58 sec — V.A. – 10

2011 – 8 – 12 8 ora 56 perc 8 sec — john cage (amadinda percussion group) – amores iii – trio

2011 – 8 – 12 8 ora 57 perc 28 sec — kovi-peri

2011 – 8 – 12 8 ora 58 perc 28 sec — Percussion – Kanda-bayashi – Ji-bayashi

2011 – 8 – 12 9 ora 11 perc 58 sec — Tegan & Sara – On Directing

2011 – 8 – 12 9 ora 14 perc 48 sec — Boney M – belfast

2011 – 8 – 12 9 ora 18 perc 18 sec — Gogol Bordello – Undestructable

2011 – 8 – 12 9 ora 23 perc 18 sec — The Butchies – Make Yr Life

2011 – 8 – 12 9 ora 26 perc 8 sec — Moby – AudioTrack 8

2011 – 8 – 12 9 ora 29 perc 28 sec — Gogol Bordello – Mussolini vs. Stalin

2011 – 8 – 12 9 ora 32 perc 8 sec — MGMT – Kids

2011 – 8 – 12 9 ora 37 perc 18 sec — Lovage – Everyone Has A Summer

2011 – 8 – 12 9 ora 41 perc 28 sec — Tosca – Birthday

2011 – 8 – 12 9 ora 46 perc 18 sec — Bjork – The Modern Things

2011 – 8 – 12 9 ora 50 perc 28 sec — kovi-peri

2011 – 8 – 12 9 ora 54 perc 28 sec — Liz Phair – Bang! Bang!

2011 – 8 – 12 9 ora 58 perc 8 sec — Liz Phair – 14 Flower

2011 – 8 – 12 10 ora 0 perc 18 sec — Bronski Beat – Why?

2011 – 8 – 12 10 ora 4 perc 18 sec — LudditŠk – Gyalu

2011 – 8 – 12 10 ora 7 perc 8 sec — Quimby – Most mķlik pontosan

2011 – 8 – 12 10 ora 10 perc 38 sec –  4 – Telefon Sex

2011 – 8 – 12 10 ora 15 perc 8 sec — Muller Peter Sziami – Szazbolha

2011 – 8 – 12 10 ora 19 perc 38 sec — Amorf ÷rdŲgŲk – Akad mťg a szuterťnben

2011 – 8 – 12 10 ora 20 perc 28 sec — Kaukazus – szalai eva

2011 – 8 – 12 10 ora 23 perc 38 sec — ZŠray MŠrta VŠmosi JŠnos – VitorlŠk ringanak a tengeren

2011 – 8 – 12 10 ora 27 perc 18 sec — vik LŠszlů – 4.000 Gyere Te Is M – Waszlavik LŠszlů – 4.000 Gyere Te Is MŻvťsznek…

2011 – 8 – 12 10 ora 29 perc 28 sec –  3.000 honey ball – fuck a duck

2011 – 8 – 12 10 ora 31 perc 48 sec — CsŪk zenekar – Senki nem ťrt semmit

2011 – 8 – 12 10 ora 36 perc 48 sec — Goulasch Exotica – Nem vagyok ťn rablů(Goulasch Exotica rmx)

2011 – 8 – 12 10 ora 41 perc 58 sec — Soerii ťs Poolek – Ez a party

2011 – 8 – 12 10 ora 45 perc 18 sec — Waszlavik LŠszlů – Lehet hogy a FŲldŲn…

2011 – 8 – 12 10 ora 48 perc 38 sec –  3 Egyenesen Št

2011 – 8 – 12 10 ora 54 perc 28 sec –

2011 – 8 – 12 10 ora 58 perc 48 sec — GM49 – Kozmikus Šlom

2011 – 8 – 12 11 ora 2 perc 18 sec — Various Artists – 18 – another green world (eno)

2011 – 8 – 12 11 ora 3 perc 48 sec — Calexico – Attack El Robot! Attack!

2011 – 8 – 12 11 ora 7 perc 8 sec — The Sugarcubes – Mama

2011 – 8 – 12 11 ora 10 perc 8 sec — Sonic Youth – The Neutral

2011 – 8 – 12 11 ora 14 perc 18 sec — The Smiths – This Charming Man

2011 – 8 – 12 11 ora 16 perc 58 sec — Low – Joan Of Arc

2011 – 8 – 12 11 ora 20 perc 18 sec — Arab Strap – Last Orders

2011 – 8 – 12 11 ora 25 perc 18 sec — R.E.M. – Oh My Heart

2011 – 8 – 12 11 ora 28 perc 38 sec — PIGFACE – Steamroller

2011 – 8 – 12 11 ora 31 perc 8 sec — Joy Division – New Dawn Fades

2011 – 8 – 12 11 ora 35 perc 48 sec — Radiohead – Motion Picture Soundtrack

2011 – 8 – 12 11 ora 40 perc 18 sec — Low – Cut (Demo)

2011 – 8 – 12 11 ora 45 perc 58 sec — Turing Machine – 41372

2011 – 8 – 12 11 ora 46 perc 48 sec — Toe – I Do Still Wrong

2011 – 8 – 12 11 ora 49 perc 48 sec — radiohead – I Might be Wrong – true love waits

2011 – 8 – 12 11 ora 54 perc 48 sec — radiohead – I Might be Wrong – like spinning plates

2011 – 8 – 12 11 ora 58 perc 38 sec — Liz Phair – California

2011 – 8 – 12 12 ora 0 perc 28 sec — penteki-musorrend-17-ig

2011 – 8 – 12 12 ora 1 perc 58 sec — Various Artists – Tulo Tulo (Sleep Sleep)

2011 – 8 – 12 12 ora 2 perc 48 sec — Budapester Klezmer Band – Beym Rebbe In Palestine

2011 – 8 – 12 12 ora 6 perc 28 sec — yehuda ovadia ftaya w hayona ensemble – Track 5

2011 – 8 – 12 12 ora 13 perc 18 sec — Marc Ribot – Black Trombone

2011 – 8 – 12 12 ora 17 perc 8 sec — Masada String Trio – Bikkurim

2011 – 8 – 12 12 ora 21 perc 18 sec — Joy of Spirit – Gesher Tzar Meod

2011 – 8 – 12 12 ora 23 perc 28 sec — Various Artists – Mwana Talitambula (The Child Will Never Walk)

2011 – 8 – 12 12 ora 24 perc 48 sec — Budapester Klezmer Band – A gleyzele vayn

2011 – 8 – 12 12 ora 27 perc 48 sec — Budapester Klezmer Band – Rebbe Motenyu (Rabbi Motenyu)

2011 – 8 – 12 12 ora 32 perc 8 sec — Track-01

2011 – 8 – 12 12 ora 34 perc 58 sec — Budapester Klezmer Band – Jidl Mit’n Fiddl’

2011 – 8 – 12 12 ora 39 perc 38 sec — Itzhak Perlman – A Song

2011 – 8 – 12 12 ora 44 perc 28 sec — Joy of Spirit – Kol Sasson Kol Simcha

2011 – 8 – 12 12 ora 46 perc 38 sec — Masada String Trio – Socoh

2011 – 8 – 12 12 ora 50 perc 28 sec — Schwartz Abe Orchestra – Der Shtiller Bulgar

2011 – 8 – 12 12 ora 53 perc 38 sec — Cracow Klezmer Band – Hamadah

2011 – 8 – 12 12 ora 59 perc 58 sec — Various Artists – Kotonda Oyo Nalimana (God Is All-Knowing)

2011 – 8 – 12 13 ora 4 perc 8 sec — penteki-musorrend-17-ig-szignalnelkul

2011 – 8 – 12 13 ora 5 perc 28 sec — Henri Chopin – 12.000 Henri Chopin L’ťnergie du sommeil Audio-po ťme (1965) 5:05

2011 – 8 – 12 13 ora 10 perc 28 sec — John Giorno – Give it to me baby (1967)

2011 – 8 – 12 13 ora 16 perc 8 sec — Steve McLaughlin – 50 Variations on a Name

2011 – 8 – 12 13 ora 17 perc 58 sec — Bob Cobbing – Chamber Music

2011 – 8 – 12 13 ora 27 perc 8 sec — Andreas Ammer FM Einheit – Canto VI

2011 – 8 – 12 13 ora 28 perc 18 sec — Samuel Beckett – Part 15 of 82

2011 – 8 – 12 13 ora 33 perc 8 sec — Ken Kesey – A Brief Disclosure

2011 – 8 – 12 13 ora 38 perc 8 sec — Pamela Z – Nemiz

2011 – 8 – 12 13 ora 43 perc 8 sec — Ed Dorn – From Gunslinger Book 4

2011 – 8 – 12 13 ora 46 perc 58 sec — Fekete4

2011 – 8 – 12 13 ora 50 perc 8 sec — minků feri

2011 – 8 – 12 13 ora 53 perc 48 sec — Jaap Blonk – Suavecito

2011 – 8 – 12 13 ora 55 perc 28 sec — Joe Jones – Flux Music Box (1966) (Arranged by Taketo Shimada for two 5 year olds their moms and turntables)

2011 – 8 – 12 14 ora 0 perc 18 sec — D. Schurch L. Newton Z. Parkins U. Leimgruber A. Frangenheim O. Yoshihide R. Turner – Screen 7

2011 – 8 – 12 14 ora 5 perc 58 sec — A03T01 emoke

2011 – 8 – 12 14 ora 9 perc 58 sec — Kowalsky Meg A Vega – Az Nem Ugyanaz

2011 – 8 – 12 14 ora 13 perc 58 sec — periszignŠl-eraz – 11b – mťghetykťbb

2011 – 8 – 12 14 ora 15 perc 38 sec — Beatrice – AngyalfŲld

2011 – 8 – 12 14 ora 19 perc 8 sec — KaukŠzus – Teszků

2011 – 8 – 12 14 ora 22 perc 18 sec — Sub Bass Monster – Ragga a csodaszarvasrůl

2011 – 8 – 12 14 ora 23 perc 48 sec –  7 – Szubarķ

2011 – 8 – 12 14 ora 24 perc 48 sec — The Moog – I like you

2011 – 8 – 12 14 ora 28 perc 8 sec — Track 4

2011 – 8 – 12 14 ora 32 perc 8 sec — Palya BeŠta – Szůzat KatitzŠhoz a fťrfiak Ł

2011 – 8 – 12 14 ora 33 perc 28 sec — KispŠl ťs a Borz – Ember a sŠrbůl (16 tonna)

2011 – 8 – 12 14 ora 36 perc 38 sec — Kontroll Csoport – A hang

2011 – 8 – 12 14 ora 41 perc 48 sec — uss a kolokre

2011 – 8 – 12 14 ora 44 perc 28 sec — Jimlemon – Adidas cipűs lŠny

2011 – 8 – 12 14 ora 47 perc 48 sec — Bizottsag – EgyLanyKeneNekem

2011 – 8 – 12 14 ora 49 perc 58 sec — Waszlavik LŠszlů – Javuljatok meg

2011 – 8 – 12 14 ora 51 perc 38 sec — Akkezdet Phiai – intro

2011 – 8 – 12 14 ora 53 perc 28 sec — BŽlga – Kťpviselű boogie

2011 – 8 – 12 14 ora 57 perc 28 sec — ŕj LŠtŠsmůd Fķziů – Furcsa almok

2011 – 8 – 12 15 ora 1 perc 38 sec — Eurůpa Kiadů – mocskos idűk

2011 – 8 – 12 15 ora 5 perc 38 sec — Kinopuskin – Ųncťlķ zene

2011 – 8 – 12 15 ora 8 perc 38 sec — Kontroll Csoport – Polak-Wenger

2011 – 8 – 12 15 ora 12 perc 58 sec — CPG – All Egy Ifj

2011 – 8 – 12 15 ora 14 perc 58 sec — CPg – CC-20 ’82

2011 – 8 – 12 15 ora 17 perc 8 sec — Balaton – Krokodil

2011 – 8 – 12 15 ora 20 perc 58 sec –  1 Go Go Girls

2011 – 8 – 12 15 ora 25 perc 8 sec — Agydaganat – …rtťktŲbblet elmťlet

2011 – 8 – 12 15 ora 28 perc 18 sec –

2011 – 8 – 12 15 ora 30 perc 58 sec — SikŠtor – Nťzz rŠm ťs lehŠnytam magam

2011 – 8 – 12 15 ora 35 perc 18 sec — BurzsoŠ NyugdŪjasok – KŠlmŠn

2011 – 8 – 12 15 ora 39 perc 28 sec — YuhŠsz YŠczint Bt. – Letargia

2011 – 8 – 12 15 ora 46 perc 38 sec –  2 A tejben sok a fehťrje

2011 – 8 – 12 15 ora 50 perc 38 sec — Fuchsia’s Fall – China

2011 – 8 – 12 15 ora 53 perc 38 sec — VHK – NaptŠnc

2011 – 8 – 12 15 ora 59 perc 8 sec — CPG – Berlini Fal

2011 – 8 – 12 16 ora 0 perc 28 sec — Mike Patton – Ti Offro Da Bere

2011 – 8 – 12 16 ora 2 perc 58 sec — 5uu’s – Traveler Waits for No One

2011 – 8 – 12 16 ora 6 perc 28 sec — Sonic Youth – Jams Run Free

2011 – 8 – 12 16 ora 10 perc 18 sec — Secret Chiefs 3 – Ship Of Fools (Stone Of Exile)

2011 – 8 – 12 16 ora 13 perc 48 sec — Estradasphere – Flower Garden of an Evil Man

2011 – 8 – 12 16 ora 20 perc 8 sec — mťgis miťrt

2011 – 8 – 12 16 ora 22 perc 48 sec — Swans – Out

2011 – 8 – 12 16 ora 25 perc 8 sec — Toy Killers – Improvisation 5

2011 – 8 – 12 16 ora 26 perc 48 sec — Bene Gesserit – 14

2011 – 8 – 12 16 ora 30 perc 48 sec — Primus – Eclectic Electric

2011 – 8 – 12 16 ora 39 perc 28 sec — periszignŠl 30 – egyťl meg igyŠl meg

2011 – 8 – 12 16 ora 44 perc 28 sec — vadisteineraz szignŠl 1b

2011 – 8 – 12 16 ora 50 perc 18 sec — Secret Chiefs 3 – Lapsit Exillis

2011 – 8 – 12 16 ora 51 perc 58 sec — Sonic Youth – Do You Believe In Rapture?

2011 – 8 – 12 16 ora 55 perc 8 sec — Monty Python – Knights Of The Round Table

2011 – 8 – 12 16 ora 56 perc 8 sec — Bene Gesserit – 4

2011 – 8 – 12 16 ora 59 perc 38 sec — Extra Life – Black Hoodie

2011 – 8 – 12 17 ora 3 perc 8 sec — disszeminator 27 – acker kathy – redoing childhood

2011 – 8 – 12 18 ora 3 perc 55 sec — baldan norvég blackmetal repertoriuma

2011 – 8 – 12 18 ora 4 perc 13 sec — Emperor – With Strength I Burn

2011 – 8 – 12 18 ora 7 perc 43 sec — Burzum – Enhver til Sitt

2011 – 8 – 12 18 ora 14 perc 3 sec — Venom – To Hell And Back

2011 – 8 – 12 18 ora 17 perc 3 sec — Cradle Of Filth – Behind The Jagged Mountains

2011 – 8 – 12 18 ora 22 perc 53 sec — Behemoth – Driven by the Five-Winged Star

2011 – 8 – 12 18 ora 27 perc 53 sec — Chaos UKE.N.T. – 9 e.n.t. – dead life

2011 – 8 – 12 18 ora 28 perc 43 sec — Death – To Forgive Is to Suffer

2011 – 8 – 12 18 ora 34 perc 43 sec — DestrŲyer 666 – Ride The Solar Winds

2011 – 8 – 12 18 ora 39 perc 33 sec — Tiamat – Visionaire

2011 – 8 – 12 18 ora 43 perc 53 sec –  7.000 LORD BELIAL-Massacre

2011 – 8 – 12 18 ora 46 perc 13 sec — My Dying Bride – The Night he Died

2011 – 8 – 12 18 ora 52 perc 43 sec — artist – 6.000 Century

2011 – 8 – 12 18 ora 56 perc 43 sec — Horna – Vihesta ja Arvista

2011 – 8 – 12 19 ora 1 perc 13 sec –  8.000 Apocalyptic – First it was a dream

2011 – 8 – 12 19 ora 9 perc 33 sec — Penta – Magic Balls

2011 – 8 – 12 19 ora 17 perc 13 sec — Infected Mushroom Presents – Hello I Love You (Adam Freeland Remix)

2011 – 8 – 12 19 ora 20 perc 53 sec –  6.000 Necton – The hitman

2011 – 8 – 12 19 ora 29 perc 32 sec — woltron aka sabotage project

2011 – 8 – 12 19 ora 29 perc 45 sec — woltron aka sabotage project penteki osztas

2011 – 8 – 12 19 ora 37 perc 36 sec — woltron aka sabotage project 27 majom a volgyben

szombati nap: (itt technikai okokból egy korábbi hét listáját küldöm)

2011 – 8 – 6 0 ora 0 perc 43 sec — 01-65 days of static-aod (peel session)

2011 – 8 – 6 0 ora 3 perc 23 sec — Broadcast – Echo’s Answer

2011 – 8 – 6 0 ora 8 perc 23 sec — The Blueskins – Fat Cats (Peel Session 7-27-04)

2011 – 8 – 6 0 ora 11 perc 3 sec — Scorn – On Ice [Disembodied In Dub]

2011 – 8 – 6 0 ora 19 perc 3 sec — scorn – 6 – its on

2011 – 8 – 6 0 ora 24 perc 3 sec — Psychic TV – Testicle Waltz

2011 – 8 – 6 0 ora 27 perc 43 sec — Frontline Assembly – Enemy number one

2011 – 8 – 6 0 ora 32 perc 3 sec — Subliminal – Berlin II

2011 – 8 – 6 0 ora 36 perc 43 sec — Front Line Assembly – Iceolate

2011 – 8 – 6 0 ora 41 perc 53 sec — Subliminal – Wanna Know

2011 – 8 – 6 0 ora 45 perc 33 sec — kovi-peri

2011 – 8 – 6 0 ora 49 perc 43 sec — Cat Power – We Dance [Peel Session]

2011 – 8 – 6 0 ora 52 perc 43 sec — The Sisters of Mercy – Driven Like the Snow

2011 – 8 – 6 0 ora 59 perc 13 sec — Bauhaus – Dark Entries

2011 – 8 – 6 1 ora 3 perc 3 sec — periszignŠl-eraz – 25 – pitty

2011 – 8 – 6 1 ora 16 perc 13 sec — vadisteineraz szignŠl – 2d

2011 – 8 – 6 1 ora 27 perc 33 sec — periszignŠl-eraz – 11b – mťghetykťbb

2011 – 8 – 6 1 ora 45 perc 3 sec — Bodor ŃdŠm – Track 2

2011 – 8 – 6 2 ora 1 perc 53 sec — Art Ensemble Of Chicago – Bye Bye Baby

2011 – 8 – 6 2 ora 13 perc 33 sec — Sun Ra – Reflections in Blue

2011 – 8 – 6 2 ora 19 perc 23 sec — d3t03-the days of our lives.flac

2011 – 8 – 6 2 ora 26 perc 33 sec — David Moss – Liquids Of Choice (phil minton)

2011 – 8 – 6 2 ora 27 perc 43 sec — cd108 73 degrees kelvin – by braxton lewis jackson

2011 – 8 – 6 2 ora 34 perc 23 sec — Matthew Shipp Duo with William Parker – Genetic Alphabet

2011 – 8 – 6 2 ora 47 perc 13 sec — Alber Ayler Trio – Spirits

2011 – 8 – 6 2 ora 54 perc 3 sec — Paal Nilssen-Love & Ken Vandermark – Flashpoint

2011 – 8 – 6 3 ora 0 perc 23 sec — lťna+kira szignŠl – 2b – delay

2011 – 8 – 6 3 ora 5 perc 33 sec — taylor deupree + kenneth kirschner – 01.09.2005

2011 – 8 – 6 3 ora 15 perc 43 sec — Rothko – Weather Every Storm

2011 – 8 – 6 3 ora 22 perc 13 sec — periszignŠl – 22 – death metŠl wurlizer

2011 – 8 – 6 3 ora 29 perc 43 sec — taylor deupree – harmonics

2011 – 8 – 6 3 ora 36 perc 13 sec — lťna+kira szignŠl – 3b – delay

2011 – 8 – 6 3 ora 41 perc 33 sec –  10 kadjet

2011 – 8 – 6 3 ora 46 perc 43 sec — Sawako – April – From Sea Shell (With Radiosonde)

2011 – 8 – 6 3 ora 49 perc 53 sec — PERISZIGNŃL – minků feri 2

2011 – 8 – 6 3 ora 50 perc 3 sec — Hauschka – Eltern

2011 – 8 – 6 3 ora 54 perc 23 sec — Hauschka – Barfuss Durch Gras

2011 – 8 – 6 3 ora 58 perc 43 sec — Hauschka – Madeira

2011 – 8 – 6 4 ora 3 perc 43 sec — Pimmon – Bubble beam

2011 – 8 – 6 4 ora 8 perc 13 sec — Kangding Ray – Automne Fold

2011 – 8 – 6 4 ora 13 perc 3 sec — Tape & Bill Wells – Fugue 4

2011 – 8 – 6 4 ora 17 perc 23 sec –  1 ucotherm

2011 – 8 – 6 4 ora 22 perc 33 sec — Hauschka – Union Square

2011 – 8 – 6 4 ora 27 perc 3 sec — Hauschka – Trost

2011 – 8 – 6 4 ora 33 perc 3 sec — Tape – Dripstone

2011 – 8 – 6 4 ora 35 perc 23 sec — Rothko – Break The Cycle Of Sorrow

2011 – 8 – 6 4 ora 38 perc 33 sec — Hauschka – Kamogawa

2011 – 8 – 6 4 ora 44 perc 23 sec — Labradford – Twenty

2011 – 8 – 6 5 ora 2 perc 53 sec — V.a. – Suba ni mansaya

2011 – 8 – 6 5 ora 6 perc 13 sec — Lady Iveagh and The Black Rose

2011 – 8 – 6 5 ora 9 perc 13 sec — Folk Musik in Sweden – Kulning

2011 – 8 – 6 5 ora 10 perc 33 sec — Camerata Hungarica – 17 – Dances from the Locse Virginal Book – Choreae II

2011 – 8 – 6 5 ora 13 perc 33 sec — The York Waits – Auf Rief Ein Huebsches Freulein

2011 – 8 – 6 5 ora 16 perc 23 sec — Camerata Hungarica – 15 – Michael Praetorius – Courrante

2011 – 8 – 6 5 ora 17 perc 43 sec — Jordi Savall – Hesperion XX – Recercada (anon.)

2011 – 8 – 6 5 ora 19 perc 23 sec — Jordi Savall – Hesperion XX – Villancicos from Canionero de Uppsala: Yo me soy la morenica (anon.)

2011 – 8 – 6 5 ora 20 perc 33 sec — peri – steiner – opera 1

2011 – 8 – 6 5 ora 24 perc 3 sec — Giovanni Pierluigi da Palestrina – Quam pulchra es

2011 – 8 – 6 5 ora 26 perc 53 sec — Jordi Savall – Hesperion XX – Soy serranica (anon.)

2011 – 8 – 6 5 ora 28 perc 3 sec — Camerata Hungarica – 5 – Branle de Bourgoigne – Allemande I

2011 – 8 – 6 5 ora 31 perc 3 sec — Wim Mertens – Fore-Hatch (Venerandam Part

2011 – 8 – 6 5 ora 35 perc 3 sec — Folk Musik in Sweden – a) FŚrlock b) getlock c) kalvl

2011 – 8 – 6 5 ora 36 perc 13 sec — Giovanni Pierluigi da Palestrina – Sanctus & Benedictus

2011 – 8 – 6 5 ora 40 perc 23 sec — V.a. – Ala la ke

2011 – 8 – 6 5 ora 44 perc 43 sec — Camerata Hungarica – 14 – Anon. – Pergamasca

2011 – 8 – 6 5 ora 46 perc 3 sec — V.a. – Kayra

2011 – 8 – 6 5 ora 50 perc 23 sec — Jordi Savall – Hesperion XX – Pavana (Luys Milan)

2011 – 8 – 6 5 ora 52 perc 13 sec — Jordi Savall – Hesperion XX – Recercada 5 (Diego Ortiz)

2011 – 8 – 6 5 ora 54 perc 33 sec — Ali Jihad Racy – The Holy Lotus

2011 – 8 – 6 5 ora 58 perc 13 sec — Jordi Savall – Hesperion XX – Romances from Cancionero de Palacio: Si d’amor pena sent?s (anon.)

2011 – 8 – 6 6 ora 3 perc 33 sec — kingsofconv-csermakilona

2011 – 8 – 6 6 ora 4 perc 3 sec — Kraftwerk – Redioaktivitat

2011 – 8 – 6 6 ora 10 perc 53 sec –  3 – zug (by 3w)

2011 – 8 – 6 6 ora 16 perc 33 sec — Klaus Schulze – Satz Ebene

2011 – 8 – 6 6 ora 39 perc 53 sec — Conrad Schnitzler – Fused Zone

2011 – 8 – 6 6 ora 44 perc 3 sec — Klaus Schulze – 1 – Floating

2011 – 8 – 6 7 ora 0 perc 23 sec — periszignŠl 30 – egyťl meg igyŠl meg

2011 – 8 – 6 7 ora 3 perc 53 sec — periszignŠl-eraz – 10 – cidri

2011 – 8 – 6 7 ora 7 perc 23 sec — bene gesserit – a2 – japanese song

2011 – 8 – 6 7 ora 10 perc 23 sec — Stock Hausen & Walkman – Fish Finger

2011 – 8 – 6 7 ora 11 perc 43 sec — People Like Us – DO or DIY

2011 – 8 – 6 7 ora 15 perc 43 sec — Otto Von Schirach – Darktronics

2011 – 8 – 6 7 ora 18 perc 53 sec — People Like Us & Jet Black Hair People & Wobbly – one

2011 – 8 – 6 7 ora 21 perc 3 sec — Stock Hausen & Walkman – Pizza Hut

2011 – 8 – 6 7 ora 23 perc 53 sec — Stock Hausen & Walkman – I’d Walk A Hundred Miles To Share My Last Meal With You

2011 – 8 – 6 7 ora 24 perc 3 sec — Various Artists arranged by People Like Us – Premium 4

2011 – 8 – 6 7 ora 28 perc 13 sec — Alec Empire – Necrophobic

2011 – 8 – 6 7 ora 30 perc 33 sec — People Like Us – Oompah Pumpah

2011 – 8 – 6 7 ora 35 perc 13 sec — Stock Hausen & Walkman – Lipgloss

2011 – 8 – 6 7 ora 38 perc 23 sec — People Like Us – Gesundheit!

2011 – 8 – 6 7 ora 39 perc 43 sec — bene gesserit – b7 – la brabanÁonne (belgian national anthem)

2011 – 8 – 6 7 ora 43 perc 13 sec –  10 – walking on tiolets

2011 – 8 – 6 7 ora 47 perc 23 sec — Bene Gesserit – 6

2011 – 8 – 6 7 ora 48 perc 33 sec — Various Artists arranged by People Like Us – Premium 7

2011 – 8 – 6 8 ora 0 perc 43 sec — kingsofconv-csermakilona

2011 – 8 – 6 8 ora 1 perc 23 sec — Track-25

2011 – 8 – 6 8 ora 3 perc 23 sec — Schun so me phukavav… – Schaj man tschinen

2011 – 8 – 6 8 ora 4 perc 13 sec — periszignŠl-eraz – 8 – gregoriŠn

2011 – 8 – 6 8 ora 9 perc 43 sec — periszignŠl – 21 – Comical Metal Gong

2011 – 8 – 6 8 ora 10 perc 3 sec –  6.000 na shinger tut shej

2011 – 8 – 6 8 ora 12 perc 43 sec — Kale cherxaja – Mato Janos

2011 – 8 – 6 8 ora 14 perc 53 sec — Kalyi Jag – Mori shei

2011 – 8 – 6 8 ora 18 perc 43 sec — Kalyi Jag – Negyvenket ejszaka

2011 – 8 – 6 8 ora 20 perc 53 sec — Various artists – Track02

2011 – 8 – 6 8 ora 24 perc 3 sec — Kalyi Jag – Karingszo Me Phirav

2011 – 8 – 6 8 ora 27 perc 33 sec — Kanizsa Csillagai – TatŲ naptyť Šm kintŠt jo

2011 – 8 – 6 8 ora 30 perc 13 sec — Liviu Pustiu – De ce m-am jucat cu inima WwW

2011 – 8 – 6 8 ora 32 perc 43 sec — Kalyi Jag Group – I Would Eat Salten Onions

2011 – 8 – 6 8 ora 35 perc 43 sec — Kalyi Jag – BetyŠr Vagyok

2011 – 8 – 6 8 ora 38 perc 13 sec — Nagyecsedi Fekete Szemek – Aratyi sas

2011 – 8 – 6 8 ora 40 perc 13 sec — Track-15

2011 – 8 – 6 8 ora 41 perc 53 sec — Nicolae Guta – Milioane www.mybad.ro

2011 – 8 – 6 8 ora 46 perc 23 sec — Ando Drom – Kado Gyesz

2011 – 8 – 6 8 ora 49 perc 33 sec — Track-10

2011 – 8 – 6 8 ora 53 perc 53 sec –  2 az eskuvo

2011 – 8 – 6 8 ora 57 perc 53 sec — Track-38

2011 – 8 – 6 9 ora 0 perc 53 sec — Nicolae Guta – Muro anau si zurdo

2011 – 8 – 6 9 ora 3 perc 53 sec — Traband – Track02

2011 – 8 – 6 9 ora 6 perc 43 sec — Gipsy Wheel – Somas me ando foro

2011 – 8 – 6 9 ora 9 perc 23 sec — -Sorin Copilul de Aur – Unde esti iubire by [e-muzica.net]-

2011 – 8 – 6 9 ora 14 perc 3 sec — Various artists – Track16

2011 – 8 – 6 9 ora 20 perc 3 sec — Khamoro – Opp

2011 – 8 – 6 9 ora 22 perc 33 sec — Ando Drom – Sza tele zsav

2011 – 8 – 6 9 ora 27 perc 23 sec — Romanyi Rota (Romania) – Korkore Zav Ande Kalyi Ratyi

2011 – 8 – 6 9 ora 30 perc 13 sec — Track-13

2011 – 8 – 6 9 ora 31 perc 53 sec — Ternipe – Somnakunji shej

2011 – 8 – 6 9 ora 35 perc 53 sec — Taraf De Haidouks – Cintece Di Jale

2011 – 8 – 6 9 ora 40 perc 33 sec — Track26 – Track26

2011 – 8 – 6 9 ora 42 perc 13 sec — periszignŠl-eraz – 14 – pitchy

2011 – 8 – 6 9 ora 47 perc 33 sec — Track-17

2011 – 8 – 6 9 ora 50 perc 23 sec — Track-28

2011 – 8 – 6 9 ora 51 perc 13 sec — SzŠm 14

2011 – 8 – 6 9 ora 54 perc 23 sec — SzŠm elűadů – SŠv 4

2011 – 8 – 6 9 ora 58 perc 33 sec — Various artists – Track06

2011 – 8 – 6 10 ora 1 perc 33 sec — Dylan Group – Sandcastles

2011 – 8 – 6 10 ora 7 perc 13 sec — The Dylan Group – Spagetti

2011 – 8 – 6 10 ora 13 perc 43 sec — Dylan Group – gazer = [(shoe)(star)]^2 + beat

2011 – 8 – 6 10 ora 21 perc 43 sec — The Dylan Group – The Crunch

2011 – 8 – 6 10 ora 30 perc 43 sec — Bohren & der Club of Gore – Staub

2011 – 8 – 6 10 ora 38 perc 33 sec — periszignŠl – periszignŠl – 20 – Toilet Flush 2

2011 – 8 – 6 10 ora 48 perc 33 sec — Bobby McFerrin – I’m Alone

2011 – 8 – 6 10 ora 53 perc 13 sec — Brad Mehldau Trio – Still Crazy After All These Years

2011 – 8 – 6 10 ora 58 perc 43 sec — The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble – Samhain Labs

2011 – 8 – 6 11 ora 4 perc 3 sec — Frank Zappa – Babbette

2011 – 8 – 6 11 ora 7 perc 43 sec — Frank Zappa – Flambay

2011 – 8 – 6 11 ora 12 perc 33 sec — Frank Zappa – Be In My Video

2011 – 8 – 6 11 ora 16 perc 13 sec — Frank Zappa – Geneva Farewell

2011 – 8 – 6 11 ora 17 perc 43 sec — Hawkwind – Paradox

2011 – 8 – 6 11 ora 23 perc 13 sec — Frank Zappa – Run Home Slow: Main Title The

2011 – 8 – 6 11 ora 24 perc 33 sec — Franck Zappa – star wars won’t work

2011 – 8 – 6 11 ora 28 perc 3 sec — Frank Zappa – The Man From Utopia

2011 – 8 – 6 11 ora 29 perc 23 sec — 03cad

2011 – 8 – 6 11 ora 31 perc 43 sec — Frank Zappa – The Dangerous Kitchen

2011 – 8 – 6 11 ora 33 perc 33 sec — Frank Zappa – Little Green Scratchy Sweaters & Courduroy Ponce

2011 – 8 – 6 11 ora 34 perc 33 sec — 03-I Come From Nowhere

2011 – 8 – 6 11 ora 40 perc 43 sec — Frank Zappa – Be In My Video

2011 – 8 – 6 11 ora 44 perc 13 sec — Frank ZappaThe Mothers Of Invention – Inca Roads

2011 – 8 – 6 11 ora 52 perc 53 sec — Frank Zappa – Emperor Of Ohio

2011 – 8 – 6 11 ora 54 perc 33 sec — Frank Zappa – T’Mershi Duween Frank Zappa

2011 – 8 – 6 11 ora 56 perc 3 sec — Frank Zappa – Zombie Woof

2011 – 8 – 6 11 ora 59 perc 23 sec — Frank Zappa – Montana

2011 – 8 – 6 12 ora 5 perc 53 sec — ripoff-dora

2011 – 8 – 6 12 ora 6 perc 23 sec — Wganda Kenya – Shakalaode

2011 – 8 – 6 12 ora 7 perc 3 sec — Nagy Zserbůlemez – Egy csůk ťs mŠs semmi

2011 – 8 – 6 12 ora 10 perc 43 sec — Nagy Zserbůlemez – PťnztŠrcŠmnak Łres a belseje

2011 – 8 – 6 12 ora 11 perc 3 sec — Sandokan-Cesky

2011 – 8 – 6 12 ora 14 perc 13 sec — TÝi sestry – DŠ dŠ dŠ

2011 – 8 – 6 12 ora 15 perc 23 sec — TÝi sestry – DŠ dŠ dŠ

2011 – 8 – 6 12 ora 18 perc 53 sec — Nagy Zserbůlemez – Odavagyok magŠťrt

2011 – 8 – 6 12 ora 20 perc 13 sec — Nagy Zserbůlemez – Odavagyok magŠťrt

2011 – 8 – 6 12 ora 21 perc 53 sec — Nagy Zserbůlemez – Odavagyok magŠťrt

2011 – 8 – 6 12 ora 23 perc 3 sec — Nagy Zserbůlemez – Odavagyok magŠťrt

2011 – 8 – 6 12 ora 24 perc 43 sec — Nagy Zserbůlemez – Odavagyok magŠťrt

2011 – 8 – 6 12 ora 25 perc 53 sec — Nagy Zserbůlemez – Meseautů

2011 – 8 – 6 12 ora 26 perc 3 sec — Arakas Band – Sumbhulany

2011 – 8 – 6 12 ora 39 perc 23 sec — L’art Pour L’art TŠrsulat – A Szerelem Olyan Mint Egy Medve

2011 – 8 – 6 12 ora 43 perc 3 sec — L’art Pour L’art TŠrsulat – Margit-dal

2011 – 8 – 6 12 ora 46 perc 23 sec — L’art Pour L’art TŠrsulat – Szappanopera

2011 – 8 – 6 12 ora 49 perc 13 sec — L’art Pour L’art TŠrsulat – Lila liba

2011 – 8 – 6 12 ora 51 perc 33 sec — L’art Pour L’art TŠrsulat – A Nyalon Lott Lany Balladaja

2011 – 8 – 6 12 ora 55 perc 3 sec — L’art Pour L’art TŠrsulat – Fuletlen Fiu

2011 – 8 – 6 12 ora 58 perc 53 sec — L’art Pour L’art TŠrsulat – Edesanyam

2011 – 8 – 6 13 ora 0 perc 3 sec — L’art Pour L’art TŠrsulat – A Balterem

2011 – 8 – 6 13 ora 3 perc 53 sec — L’art Pour L’art TŠrsulat – A Balterem

2011 – 8 – 6 20 ora 16 perc 43 sec — periszkop radio pecs – 2011-7-25-22h-23h

2011 – 8 – 6 20 ora 17 perc 13 sec — HOFI G…ZA – Kossuth DŪj

2011 – 8 – 6 20 ora 21 perc 13 sec — HOFI G…ZA – Kossuth DŪj

2011 – 8 – 6 20 ora 38 perc 6 sec — Majomház:)

vasárnapi nap:

2011 – 8 – 14 1 ora 55 perc 6 sec — bang

2011 – 8 – 14 1 ora 55 perc 11 sec — bang

2011 – 8 – 14 9 ora 10 perc 59 sec — Arditti String Quartet – 6 gyorgy kurtag quartetto per achi opus 1

2011 – 8 – 14 9 ora 15 perc 19 sec — Cyclo – C2

2011 – 8 – 14 9 ora 20 perc 49 sec — Nurse With Wound – Monument To Perez Prado

2011 – 8 – 14 9 ora 21 perc 39 sec — Ryuichi Sakamoto – Steppin’ into Asia

2011 – 8 – 14 9 ora 26 perc 59 sec — Tone Yasunao – We insist

2011 – 8 – 14 9 ora 27 perc 59 sec — Track05

2011 – 8 – 14 9 ora 33 perc 39 sec — Pimmon – }

2011 – 8 – 14 9 ora 34 perc 39 sec — Supersilent – 8.500

2011 – 8 – 14 9 ora 46 perc 39 sec — periszignŠl – 26 – vidiůta

2011 – 8 – 14 9 ora 52 perc 39 sec — Mitchell Akiyama – Small Explosions that Are Yours to Keep

2011 – 8 – 14 9 ora 59 perc 59 sec — PERISZIGNŃL – minků feri 1

2011 – 8 – 14 10 ora 0 perc 9 sec — periszignŠl-eraz – 11 – hetyke

2011 – 8 – 14 10 ora 2 perc 59 sec — szig-jimlemon

2011 – 8 – 14 10 ora 3 perc 19 sec — Dalai Lama – CD 3-31

2011 – 8 – 14 10 ora 5 perc 29 sec — Tibetan Buddhism – auspicious sounds of instruments

2011 – 8 – 14 10 ora 15 perc 49 sec — ÕÓ‚Żť ŤŮÔÓŽŪŤÚŚŽŁ – Track 17

2011 – 8 – 14 10 ora 17 perc 39 sec — Dalai Lama – CD 1-31

2011 – 8 – 14 10 ora 19 perc 9 sec — Song To The Great Tibetian Y.. – Song To The Great Tibetian Y..

2011 – 8 – 14 10 ora 24 perc 29 sec — Halha Jetsun Damba Rinpoche – Thumo Nagmo’i Tsog – Part 1

2011 – 8 – 14 12 ora 0 perc 19 sec — pr-szig2-zenevagysem

2011 – 8 – 14 12 ora 1 perc 29 sec — periszignŠl-eraz – 7 – mantra

2011 – 8 – 14 12 ora 11 perc 19 sec — szakcsi lakatos bťla + lukŠcs miklůs – check it out igor

2011 – 8 – 14 12 ora 21 perc 59 sec — Kurt Elling – My Foolish Heart

2011 – 8 – 14 12 ora 34 perc 19 sec — Skalpel – Tension

2011 – 8 – 14 12 ora 37 perc 59 sec — Vasiliś Nenad Balkan Band – Eleno Kerko

2011 – 8 – 14 12 ora 43 perc 39 sec — Kurt Elling – The Best Things Happen While You’re Dancing

2011 – 8 – 14 12 ora 46 perc 29 sec — Szakcsi – Immagination

2011 – 8 – 14 12 ora 50 perc 39 sec — Brad Mehldau – The Bard Returns

2011 – 8 – 14 12 ora 54 perc 59 sec — Kurt Elling – Time To Say Goodbye

2011 – 8 – 14 13 ora 1 perc 39 sec — 2011.01.23

2011 – 8 – 14 14 ora 7 perc 49 sec — Bernard Heidsieck – Ne restez pas debout (biopsie 9)

2011 – 8 – 14 14 ora 12 perc 19 sec — PlesharAnderson – 3–Waltzes 32-61

2011 – 8 – 14 14 ora 42 perc 39 sec — Bengt Emil Johnson – 21967 (while) – 21967 (medan)

2011 – 8 – 14 14 ora 54 perc 59 sec — Shelley Hirsch – First Memoir

2011 – 8 – 14 14 ora 57 perc 59 sec — Ed Sanders – This is the Age of Investigation Poetry and Every Citizen Must Investigate

2011 – 8 – 14 15 ora 3 perc 39 sec — peri-peri szignŠl vokoder 2

2011 – 8 – 14 15 ora 4 perc 49 sec — chopin – etudes [perahia] 10.000 op. 10 no. 10 in a-flat major

2011 – 8 – 14 15 ora 7 perc 9 sec — Giovanni Pierluigi da Palestrina – Nigra sum sed formosa a 5

2011 – 8 – 14 15 ora 10 perc 19 sec — Franz Schubert – Der Leiermann

2011 – 8 – 14 15 ora 13 perc 59 sec — Bach – No. 6 BWV 1057 – I. no tempo

2011 – 8 – 14 15 ora 20 perc 59 sec — peri-szignŠl – 15 – suttogů death metŠl

2011 – 8 – 14 15 ora 21 perc 9 sec — The York Waits – Das Jaegerhorn

2011 – 8 – 14 15 ora 22 perc 39 sec — Bartok Bela (1881-1945) – Barcarolle

2011 – 8 – 14 15 ora 25 perc 9 sec — Yo-Yo Ma – Suite No 1 – Allemande

2011 – 8 – 14 15 ora 29 perc 49 sec — Henry Purcell – Dido – Ah! Belinda I am prest with torment

2011 – 8 – 14 15 ora 33 perc 59 sec — Huelgas Ensemble-Paul Van Nevel – 4.000 Ex agone sanguinis

2011 – 8 – 14 15 ora 36 perc 19 sec — peri – ana-mŠvszignŠl 1b

2011 – 8 – 14 15 ora 40 perc 19 sec — Bach – Variation 28

2011 – 8 – 14 15 ora 41 perc 29 sec — Henry Purcell – Belinda – Haste haste to town

2011 – 8 – 14 15 ora 42 perc 9 sec — Mozart – III. Sequenz No.5 Confutatis

2011 – 8 – 14 15 ora 44 perc 39 sec — Jordi Savall – Hesperion XX – Romanesca (anon.)

2011 – 8 – 14 15 ora 45 perc 49 sec — periszignŠl2

2011 – 8 – 14 15 ora 51 perc 39 sec — periszignŠl – 21 – Comical Metal Gong

2011 – 8 – 14 15 ora 52 perc 49 sec — Sviatoslav Richter 16 33 Diabelli Variations op. 120 – Var. XV – Presto scherzando

2011 – 8 – 14 15 ora 53 perc 39 sec — periszignŠl-eraz – 3 – ťrzťki

2011 – 8 – 14 15 ora 58 perc 49 sec — Wagner Richard (1813-1883) – Act Two- Ich Sah Das Kind An Seiner Mutter Brust

2011 – 8 – 14 16 ora 5 perc 29 sec — Laika – Falling Down

2011 – 8 – 14 16 ora 10 perc 49 sec — Micachu – Wrong

2011 – 8 – 14 16 ora 14 perc 19 sec — Portishead – Seven Months

2011 – 8 – 14 16 ora 18 perc 39 sec — Hooverphonic – 8 – Every Time We Live Together We Die A Bit More

2011 – 8 – 14 16 ora 22 perc 19 sec — Tricky – Vent

2011 – 8 – 14 16 ora 25 perc 19 sec — periszignŠl-eraz – 9 – gregoriŠn

2011 – 8 – 14 16 ora 30 perc 39 sec — Red Snapper – The Tunnel

2011 – 8 – 14 16 ora 36 perc 9 sec — Hooverphonic – Antarctica

2011 – 8 – 14 16 ora 40 perc 59 sec — toe – Say It Ainít So feat. Hoshikawa Yuzuru (Dry River String ex upandcoming)

2011 – 8 – 14 16 ora 44 perc 49 sec — Massive Attack – Psyche feat. Martina Topley-Bird

2011 – 8 – 14 16 ora 48 perc 9 sec — Red Snapper – Moonbuggy

2011 – 8 – 14 16 ora 49 perc 59 sec — Hooverphonic – Frosted Flake Wood

2011 – 8 – 14 16 ora 52 perc 59 sec — Tortoise & Bonnie ‘Prince’ Billy – Pancho

2011 – 8 – 14 16 ora 56 perc 9 sec — The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble – 16:9

2011 – 8 – 14 17 ora 1 perc 19 sec –  4 Preacher Man Fields of the Nephilim Dawnrazor

2011 – 8 – 14 17 ora 6 perc 9 sec — Red Elvises – Stupid Drinking Song

2011 – 8 – 14 17 ora 8 perc 39 sec — ‘Hell Ride’ – Funkadelic ‘Maggot Brain’

2011 – 8 – 14 17 ora 10 perc 39 sec — Ennio Morricone – A Silhoutte of Doom

2011 – 8 – 14 17 ora 13 perc 29 sec — Beat Circus – Boy From Black Mountain M5

2011 – 8 – 14 17 ora 17 perc 49 sec — The Walkabouts – Train Leaves at Eight (To Treno Fevgui Stis Okto)

2011 – 8 – 14 17 ora 21 perc 29 sec — Ataraxia – Filava Melis

2011 – 8 – 14 17 ora 26 perc 9 sec — Nekromantix – Nekromantix

2011 – 8 – 14 17 ora 30 perc 39 sec — Hocico – Poltergeist

2011 – 8 – 14 17 ora 36 perc 19 sec — Slim Cessna’s Auto Club – Hold My Head

2011 – 8 – 14 17 ora 46 perc 9 sec — Ennio Morricone – Machine Gun Lullaby

2011 – 8 – 14 17 ora 53 perc 19 sec — Lhasa de Sela – Con Todo Palabra

2011 – 8 – 14 17 ora 57 perc 49 sec — Rock Collection – Psychedelic Rock (Disk 1) – 1 – Crazy World Of Arthur Brown – Fire

2011 – 8 – 14 18 ora 0 perc 49 sec — Kathleen Edwards – Buffalo

2011 – 8 – 14 18 ora 5 perc 59 sec — The Sisters Of Mercy – lucretia my reflection

2011 – 8 – 14 18 ora 10 perc 59 sec — Weeping Willows – The Burden

2011 – 8 – 14 18 ora 14 perc 59 sec — Ennio Morricone – The End of a Spy

2011 – 8 – 14 18 ora 16 perc 9 sec — Francesco De Masi – Quanto Costa Morire

2011 – 8 – 14 18 ora 18 perc 49 sec — Soundtrack – I Am A Man Of Constant Sorrow

2011 – 8 – 14 18 ora 23 perc 19 sec — Deine Lakaien – Love Me To The End

2011 – 8 – 14 18 ora 27 perc 49 sec — Swans – Mona Lisa Mother Earth

2011 – 8 – 14 18 ora 32 perc 9 sec — Ghoultown – Killer In Texas

2011 – 8 – 14 18 ora 36 perc 29 sec — The Cascades – Babylon

2011 – 8 – 14 18 ora 39 perc 29 sec — Ismeretlen elűadů – SzŠm 8

2011 – 8 – 14 18 ora 44 perc 9 sec — myssouri – catalog of woes by myssouri

2011 – 8 – 14 18 ora 48 perc 39 sec — Nick Cave & The Bad Seeds – Bring It On

2011 – 8 – 14 18 ora 53 perc 59 sec — Sorrow – The Poppy Head

2011 – 8 – 14 18 ora 58 perc 19 sec — The Coffinshakers – Necromancy

2011 – 8 – 14 19 ora 2 perc 29 sec — szuperjel 2009-05-04 – vonnegutentag

2011 – 8 – 14 20 ora 2 perc 19 sec — szuperjel 2009-05-04 – vonnegutentag

2011 – 8 – 14 20 ora 2 perc 19 sec — szuperjel 2009-05-04 – vonnegutentag

2011 – 8 – 14 20 ora 5 perc 19 sec — Pigeon John – Before We’re Gone

2011 – 8 – 14 20 ora 5 perc 38 sec — suppasoul-hip hop n urban culture

2011 – 8 – 14 20 ora 5 perc 38 sec — suppasoul-hip hop n urban culture

2011 – 8 – 14 20 ora 17 perc 7 sec — suppasoul-hip hop n urban culture

2011 – 8 – 14 22 ora 0 perc 58 sec — Mr. J. Medeiros – Neon Signs f. Stro

2011 – 8 – 14 22 ora 0 perc 59 sec — Mr. J. Medeiros – Neon Signs f. Stro

2011 – 8 – 14 22 ora 4 perc 58 sec — suppasouloutro

2011 – 8 – 14 22 ora 5 perc 8 sec — Mr. J. Medeiros – Neon Signs f. Stro

2011 – 8 – 14 22 ora 12 perc 8 sec — lťna+kira szignŠl – 3c – pitch

2011 – 8 – 14 22 ora 13 perc 18 sec — periszignŠl – 22 – death metŠl wurlizer

2011 – 8 – 14 22 ora 14 perc 38 sec — Riot – 1 Violent Terror

2011 – 8 – 14 22 ora 15 perc 8 sec — The Speed Freak – All Over You

2011 – 8 – 14 22 ora 21 perc 18 sec — The Sickest Squad – Death by Stereo

2011 – 8 – 14 22 ora 26 perc 38 sec — The Sickest Squad – Ready To Party

2011 – 8 – 14 22 ora 31 perc 38 sec — The Speed Freak – Freakiest Plastic (DJ Mutante remix)

2011 – 8 – 14 22 ora 44 perc 28 sec — Annoying Ringtone – Turbo Recipricator

2011 – 8 – 14 22 ora 45 perc 8 sec — Annoying Ringtone – Last Gays Of Humanity

2011 – 8 – 14 22 ora 46 perc 28 sec — Annoying Ringtone – Extratone In A Perfect World

2011 – 8 – 14 22 ora 48 perc 8 sec — Annoying Ringtone – In Hell They Play This Album On Repeat (All Day Every Day)

2011 – 8 – 14 22 ora 49 perc 18 sec — Annoying Ringtone – Stupid Extratone Is Stupid

2011 – 8 – 14 22 ora 50 perc 28 sec — Annoying Ringtone – This Song Will Make You Sick

2011 – 8 – 14 22 ora 51 perc 18 sec — Annoying Ringtone – Jesus Swept

2011 – 8 – 14 22 ora 53 perc 18 sec — Annoying Ringtone – The Apocalypse Can Wait I Need Another Bowl Of Cereal

2011 – 8 – 14 22 ora 54 perc 18 sec — Annoying Ringtone – The Most Disgusting To Have Ever Happened To A Tomato

2011 – 8 – 14 22 ora 55 perc 18 sec — Annoying Ringtone – Roadrunner Death Race

2011 – 8 – 14 22 ora 56 perc 8 sec — Annoying Ringtone – Bin Laden’s Compound On Google Earth

2011 – 8 – 14 22 ora 57 perc 18 sec — Annoying Ringtone – Magnum .44: The World’s Most Powerful Ice Cream

2011 – 8 – 14 22 ora 58 perc 18 sec — Annoying Ringtone – I Blame The Brave Little Toaster For Making Me Feel Guilty Every Time I Throw Out Old Crap That I Don’t Want

2011 – 8 – 14 22 ora 59 perc 48 sec — periszignŠl – 22 – death metŠl wurlizer

2011 – 8 – 14 23 ora 4 perc 58 sec — Noizefucker – 14 Angry Night

2011 – 8 – 14 23 ora 8 perc 48 sec — Disco Cunt – 17 DJ Sacrifice – Leipzig Terror

2011 – 8 – 14 23 ora 12 perc 48 sec — iGoA – 19 Realitaetscheck

2011 – 8 – 14 23 ora 17 perc 48 sec — Earfist Vs. Svartalfheim – The Terrorist Theme

2011 – 8 – 14 23 ora 22 perc 48 sec — Zombieflesheater – Slaughter Of Darkness

2011 – 8 – 14 23 ora 26 perc 28 sec — Eustachian – My Name Is Roar Roar

2011 – 8 – 14 23 ora 29 perc 8 sec — Eustachian – My Name Is Roar Roar

2011 – 8 – 14 23 ora 36 perc 18 sec — Eustachian – Napalm Death – Smear Campaign (Eustachian Remix)

2011 – 8 – 14 23 ora 37 perc 18 sec — Eustachian – Napalm Death – Smear Campaign (Eustachian Remix)

2011 – 8 – 14 23 ora 38 perc 8 sec — Eustachian – Napalm Death – Smear Campaign (Eustachian Remix)

2011 – 8 – 14 23 ora 40 perc 28 sec — Eustachian – Napalm Death – Smear Campaign (Eustachian Remix)

2011 – 8 – 14 23 ora 43 perc 58 sec — Eustachian – Genghis Tron – The Feast (Eustachian Remix)

2011 – 8 – 14 23 ora 47 perc 8 sec — Eustachian – The Berzerker – Caught in the Crossfire (Eustachian Remix)

2011 – 8 – 14 23 ora 49 perc 28 sec — Eustachian – Terminal 11 – Birds (Eustachian Remix)

2011 – 8 – 14 23 ora 54 perc 48 sec — Eustachian – Cuti Sadda – Pentagrams all up in my Bling Bling (Eustachian Remix)

2011 – 8 – 14 23 ora 57 perc 38 sec — Eustachian – Dj Technorch – Schranz X (Eustachian Remix)

Továbbiakban:

2.

  1. A Moiré Kulturális Egyesület beadványában az egyes műsorszámok teljes műsoridőre vonatkozó arányát tartalmazó táblázatban a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítőműsorszámok arányát és a napi rendszeres híradásra szentelt minimális műsoridő havi, heti és napi bontásban is 0%-ban jelölte meg.

A Médiaszolgáltató beadványában a „napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő” tekintetében 0%-os vállalást tett. Az Mttv. 66. § (4) bekezdés a) pontja az alábbiakat tartalmazza:

„66. § (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás:

a) rendszeresen tájékoztat egy adott társadalmi vagy helyi közösség híreiről, illetve egyéb hírszolgáltatást is végez, (…)”

Felhívom, hogy műsortervét, és százalékos vállalásait az Mttv. 66. § (4) bekezdésének megfelelően pontosítsa.

válaszként:

AZ EGYES MŰSORSZÁMOK ARÁNYA A TELJES MŰSORIDŐ MINIMÁLIS SZÁZALÉKAKÉNT és PERCBEN
HAVI HETI NAPI
Az MTTV. 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 100%

30 napra: 43200 perc

100%

10080 perc

100%

1440 perc

Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 0.25%

108 perc

0.25%

25,2 perc

0.25%

3,6 perc

Szöveg aránya 0.5% 0.5% 0%
Ismétlések aránya 0%

0 perc

0%

0 perc

0%

0 perc

Napi rendszeres híradásra szentelt minimális műsoridő 0.25%

108 perc

0.25%

25,2 perc

0.25%

3,6 perc

A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 2%

28,8 perc

AZ EGYES MŰSORSZÁMOK ARÁNYA AZ ÉJSZAKAI ÓRÁK (23.00-05.00) NÉLKÜLI  TELJES MŰSORIDŐ MINIMÁLIS SZÁZALÉKAKÉNT és PERCBEN
HAVI HETI NAPI
Az MTTV. 83. §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 100%

30 napra: 32400 perc

100%

7560 perc

100%

1080 perc

Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 0.25%

81 perc

0.25%

18,9 perc

0.25%

2.7 perc

Szöveg aránya 0.25%

81 perc

0.25%

18,9 perc

0.25%

2.7 perc

Ismétlések aránya 0%

0 perc

0%

0 perc

0%

0 perc

Napi rendszeres híradásra szentelt minimális műsoridő 0.25%

81 perc

0.25%

18,9 perc

0.25%

2.7 perc

A nemzeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő 2%

21,6 perc

Végezetül:

3.

  1. “Az Mttv. 21. § (2) bekezdése a lineáris rádiós médiaszolgáltatások vonatkozásában előírja, hogy a közzétett magyar zenei műsorszámok legalább 25%-ának 5 évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műből vagy 5 évnél nem régebben készült hangfelvételből kell állnia.

Erre tekintettel a Médiaszolgáltatónak nyilatkoznia kell az 5 évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei művek vagy 5 évnél nem régebben készült hangfelvételek bemutatásának arányáról a magyar zenei műsorszámok minimális százalékaként a jelen végzéshez csatolt melléklet szerint megadott szerkezetben.”

Ennek megfelelően a kért melléklet (köszönöm, hogy megküldték elektronikus formában is)

az egyes műsorszámok

aránya

a zenei műSORSZÁMOK ARÁNYA

a teljes műsoridő

minimális százalékaként(%):

évi

(MIN. 50 %)

heti napi
a magyar zenei műsorszámok

aránya

50% 0% 0%

Kelt:2011. augusztus 17.

Aláírás:

az egyes műsorszámok

aránya

a magyar zenei műsorszámok

minimális százalékaként (%):

évi

(MIN. 25 %)

heti napi
aZ 5 ÉVNÉL NEM RÉGEBBEN NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLT ZENEI MŰVEK VAGY 5 ÉVNÉL NEM RÉGEBBEN KÉSZÜLT HANGFELVÉTELEK BEMUTATÁSÁNAK aránya 25% 0% 0%

Kelt: Pécs, 2011. augusztus 17.

Aláírás:

További kérdésekben is állok rendelkezésükre,

Üdvözlettel:

Pécsett, 2011. augusztus 17.

Kovács Balázs

Moiré Kulturális Egyesület

Egy hozzászólás

Pontosítás Szalai Annamária 2011. május 20-án kelt sajtónyilatkozatához

53-findesiecle


A Moiré Kulturális Egyesület ezúton jelzi, hogy Szalai Annamária nyilatkozata tévesen jelöli meg a magyarországi közösségi rádiókat. A közösségi rádiókon belül ugyanis alulról szervezett, civil szervezetek és helyi közösségek által fenntartott, a közösség tagjait megszólító műsorszórókat kellene érteni. Ez a definíció az AMARC, vagyis a közösségi rádiók nemzetközi szervezetének véleményét tükrözi, csak részlegesen fedi ugyanakkor a hazánkban bevezetni kívánt gyakorlatot, mely a helyi rádiókat közösségi jellegűnek fogja fel, láthatóan a mai napig nem téve különbséget önkéntes alapon működő, nem nyereségérdekelt és kereskedelmi rádiók között. Kérjük ezért a fenti nyilatkozat pontosítását: Magyarországon nem működik 450 közösségi rádió, hanem ca. 70 kisközösségi és nonprofit közösségi rádió, valamint 150 helyi és regionális adó, melyeket valamiért közösségi rádiónak tekint a Médiatanács. Ezúton elhatárolódunk ettől a magatartástól.

Szintúgy alaptalannak tartjuk a fenti definíció fényében igen bizonytalan “közösségi rádiókat” illető támogatási alap növeléséről szóló hírt. Egyrészt ez a növekmény az immár 450 “közösségi” rádiót megcélozva egy szolgáltatóra lebontva jelentős csökkenést mutat, másrészt a pályázati rendszer az idei évtől túlzott és meg nem nevezett elvárások nyomán sorozatosan visszadobja az eddigi évek során támogatott közösségi műsorszórók pályázatait, fokozatosan ellehetetlenítve működésüket, egyeseket (Puszta Rádió Kunszentmiklós, Civil Rádió Budapest, Remete Rádió Pécs) a megszűnés vagy korlátozás felé sodorva, akarva-akaratlanul is azon, felülről szervezett “közösségi” rádióknak kedvezve, akiknek van elég tartalékuk és adminisztratív kapacitásuk ezen pályázatok összeállításához. Tehát véleményünk szerint ez a pályázati rendszer épphogy ellehetetleníti a hagyományos értelemben vett közösségi rádiók működését, mintsem elősegítené, s így nem tartjuk indokoltnak.

Kérjük, a fentiek alapján pontosítsák a közösségi rádiókra vonatkozó kifejezést.

Moiré Kulturális Egyesület, Budapest, 2011. június 21.

2 hozzászólás

Levél a Nemzeti és Periszkóp Rádióról

Egy levél:

Címzett: NMHH Médiatanácsa

1525 Budapest Pf. 75.

tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Médiatanács!

Az Egyesületünk által fenntartott Periszkóp Rádió, valamint a Rádiót felügyelő Új Nemzeti Rádiótanács képviseletében 2011. január 3-án levelet küldtem Önöknek, tájékoztatva arról, hogy az új médiatörvénynek megfelelően átnevezzük FM adásunkat, átadva a helyet az ún. “Új Nemzeti Rádiótanács Rádiója”, röviden Nemzeti Rádió számára. Hivatkozva továbbá Miniszterelnökünk azon nyilatkozataira, mely szerint “ha a médiatörvénnyel gondok lesznek, változtatunk rajta”[1] valamint köztársasági Elnökünk január 6-án kelt köszönő levelére**, ezúton hozom szíves tudomásukra, hogy a médiatörvénnyel gondok vannak, szíveskedjenek változtatást kezdeményezni vele kapcsolatban.

Indoklás:

Fentebb jelzett levelem nyomán 2011. január 1. hatállyal az egykori Periszkóp Rádió műsora helyett egy 100% magyar zenét sugárzó adót indítottunk el a Pécs-belváros FM 97.1 frekvencián. Az első hét tapasztalatai botrányosak:

  • Hallgatóink panaszkodnak, mert nem hallhatják műsorainkat, a magyar hangművészeti, kísérleti és alternatív közösség nem képes kitermelni annyi újdonságot, amivel kitölthető a napi 12 vagy 24 óra;
  • Műsorkészítőink tiltakoznak, hiszen adásuk nem megy ki FM adásban;
  • Szerkesztőként magam is panaszkodok, ugyanis nem tudom kellő és igényes tartalommal kitölteni a magyar zenei kvótát, röviden fogalmazva: nincs olyan minőségű és mennyiségű magyar alternatív zene, amit játszhatnánk, ugyanakkor lejátszásuk ne ütközne az anyanyelv ápolását védő előírásokba. Nagy eséllyel sokan szeretik a Kiscsillag, 30Y, Takáts Eszter stb. zenekarokat, de úgy gondolom, hogy csak az ő, valamint a megfelelően szűk alternatív zenei közeg felvételeikre szorítkozni elég szerény paletta lenne. Ebből kitekintve, ún. “nemzeti rock”, magyar mulatós és giccs (röviden “Tanyiwood”) felvételekből számtalan áll rendelkezésre, de engedtessék meg, hogy zenekultúránk védelme érdekében hadd ne játsszuk le őket!

Javaslat:

A törvényből vegyék ki a 35 ill. 50%-os magyar zenei kvótát (21. és 66.§), és ehelyett gondoskodjanak a minőségi alternatív zene megjelenésének támogatásáról, a rádióhallgatók, zenei előadók és koncertszervezők nyitottságának kialakításáról, a rádiószerkesztők zeneesztétikai továbbképzéséről. Amíg ez nem történik meg, addig ennek az ellentmondásos helyzetnek feloldását nem várhatják a hazai zenei rádióktól. Ebben a folyamatban nem jelent segítséget a médiatörvény 22.§ 2. bekezdése sem, ami a kitűzött kvóta fokozatos elérését teszi lehetővé: ezzel párhuzamosan ugyanis az oktatási és kulturális területre vonatkozó törvényben már időben gondoskodni kellett volna a fenti utánpótlásról, és itt nem a Megasztárra gondolok.

Következtetések:

1.

A Periszkóp Rádió 2011. január 7-i stábgyűlésének határozata nyomán ezúttal tehát bejelentem, hogy a törvényesség betartását célul kitűző akció sikertelensége miatt a Periszkóp Rádió ismét az éterben szól, ezzel párhuzamosan a Nemzeti Rádió számára – a törvényes feltételek biztosítása végett – a lehető legrövidebb úton egy új, online csatornát nyitunk. Ennek bejelentési módjáról szíveskedjenek tájékoztatást küldeni.

2.

Mindez természetesen nem jelenti a probléma megoldását – minőségi magyar zenére szükség lenne -, de ezt véleményem szerint nem törvényekkel fogják megteremteni, hanem éppen a politikai beavatkozás csökkentésével. A művészet a szegények és elnyomottak hobbija – mondhatnánk, és e tárgyban jó úton járunk: ha viszont ez a cél is, akkor szembe kell nézni a ténnyel, hogy a művészet itt hever az asztalon.

Több vezető politikusunk szerint az új médiatörvény ugyanúgy a szólásszabadságot képviseli, mint az eddigi. Ha ez így van, akkor kérem bejelentésemet elfogadni, tudomásul venni.

Segítségüket köszönöm,

Tisztelettel:

Pécs, 2011. január 8.

Kovács Balázs


[1] vö. “Orbán: ha igazolódnak az aggályok a médiatörvény kapcsán, orvosoljuk azokat”, http://mti.hu/cikk/523943/ • “Orbán hajlik a médiatörvény megváltoztatására” http://mti.hu/cikk/523689/

** http://nemzeti.periszkopradio.hu/level-2011-01-07-keh.jpg

Hozzászólások kikapcsolva

Megalakult az Új Nemzeti Rádiótanács

A Periszkóp Rádiót fenntartó Moiré Kulturális Egyesület 2010. december 3-án tartott közgyűlésén létrehozta az Új Nemzeti Rádiótanácsot, melynek első határozata kezdeményezi, hogy rádiónk internetes műsorát se lehessen az 1 km-es FM vételkörzeten túl  hallgatni. Erről a Nemzeti Médiatanácsnak írott válaszlevelünkben adunk tájékoztatást:

A levél előzménye, a Nemzeti Médiahatóság határozata itt olvasható:

(1. oldal) + (2. oldal)

3 hozzászólás

NMHH látogatás

A Médiahatóság ellenőrzési csoportja ma látogatást tett Pécsett, s így nálunk is. A látogatás apropóját az október végén kelt nyílt levelünk adta, s látogatóink elmondása szerint nem is volt más cél, csupán diagnosztizálni az adó kimenő teljesítményét és egyéb értékeit, s ennek eredményeit csatolni a levélre írott válaszhoz. Ennek alapján jegyzőkönyv született, amit az alábbiakban közzé is teszek.

A jegyzőkönyv tehát kimondja, hogy eltér az adó kimenő teljesítménye az engedélyezettől – kérdés csupán, hogy mindezt a ‘jogtalan’ állapotot az NMHH elfogadja-e a szerződésünk teljesítéseként? (méréseink ugyanis azt igazolják, hogy a jelenlegi teljesítmény legalább már megközelíti azt a vételkörzetet, amit el szeretnénk látni.)

Egyéb irományok is születtek, ezek közül összegzése miatt kiemelném a mérési jegyzőkönyv 6. oldalát:

+ egyéb oldalai is hasznosak lehetnek: /már úgyis több a szöveg az oldalon, mint zene/

Az ügyintézés korrektségét és gyorsaságát az NMHH részéről egyébként igen méltányolhatónak tartom! továbbra is remélem, hogy kérvényeink és akcióink talán megoldást jelentenek a kisközösségi rádiózás problémaira (legalábbis részben).

Hozzászólások kikapcsolva