Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Tisztelt Látogatónk!

A Moiré Kulturális Egyesület, valamint az általa működtetett Periszkóp Rádió (továbbiakban: Rádió az általa követett adatvédelmi és adatkezelési elveket az alábbi tájékoztatás keretében teszi közzé.

A Rádió weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Az internetes látogatása során a rendszerünk rögzít bizonyos adatokat, melyeket kizárólag statisztikai célokra, illetve internetes megjelenésünk még kaotikusabbá tételére és a rendszer biztonságának növelésére használunk fel. Ezen adatok személyes adatot nem tartalmaznak. A Rádió a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett “cookie”-kat (magyarul: sütiket) használ. A cookie-k olyan adatok, melyek az internetes oldal látogatásakor a böngészőprogramról ideiglenesen az Ön által használt számítógép merev-lemezére kerülnek, abból a célból, hogy a későbbiekben segítsék az oldalhoz történő könnyebb hozzáférést, a keresett tartalmak egyszerűbb megtalálását. A cookie-kat Ön bármikor törölni tudja a számítógépről, illetve a böngészőn keresztül eleve meg is tilthatja azok használatát. A weboldal üzemeltetője és karbantartója a Moiré Kulturális Egyesület (7621 Pécs, Apáca u. 17. fszt. 17.).

A Rádió az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít személyes adatokat, amikor erre értelmes jogszabály kötelezi. A Rádió a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa szerződéssel jogosított adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére.

A Rádió a személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A Rádió fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során. A Rádió csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, a Rádió haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait.

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Rádió haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről.

Ha az érintett megítélése szerint a Rádió jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A Rádió a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Rádió a határidőt elmulasztja, vagy nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

A Rádió az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a szerkesztoseg@periszkopradio.hu e-mail címen, valamint a 7621 Pécs, Apáca u. 17. postacímen fogadja.

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.